Regulamin sklepu internetowego

www.4lck.com

 

Wst臋p

Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dost臋pny pod adresem www.4lck.com w spos贸b umo偶liwiaj膮cy jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na no艣niku w ka偶dej chwili.

Regulamin okre艣la i reguluje og贸lne warunki oraz zasady zawierania i realizacji um贸w sprzeda偶y za po艣rednictwem sklepu internetowego 鈥4LCK鈥, a tak偶e sposoby dostawy, p艂atno艣ci, prawa i obowi膮zki Klienta i Sprzedawcy, warunki odst膮pienia od umowy, tryb post臋powania reklamacyjnego. Zawiera on r贸wnie偶 informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozwi膮zywania spor贸w oraz regulacje dotycz膮ce 艣wiadczonych przez Sprzedawc臋 us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

Administratorem danych osobowych, zbieranych za po艣rednictwem sklepu internetowego jest: 4LCK Sp. z o.o. z siedzib膮 w Majdanie (05-462) przy ulicy Krajobrazowej 8, wpisana do Krajowego Rejestru S膮dowego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem KRS: 0000572465, NIP: 5322053625, REGON: 362353152, kapita艂 zak艂adowy: 50 000,00 z艂, reprezentowana przez: Agnieszk臋 Kowalsk膮 - Prezesa Zarz膮du, zwana dalej Sprzedawc膮.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Konsument nie mo偶e zrzec si臋 praw przyznanych Mu w powy偶szej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego regulaminu s膮 mniej korzystne dla Konsumenta ni偶 postanowienia ustawy, w贸wczas pierwsze艅stwo i zastosowanie maj膮 przedmiotowe zapisy.

 

搂 1 Definicje 

 1.      Administrator danych osobowych 鈥 Sprzedawca.
 2.      Czas realizacji zam贸wienia鈥 czas od chwili potwierdzenia zam贸wienia do momentu dostarczenia zam贸wionego towaru.
 3.      Czas dostawy 鈥 czas mi臋dzy przekazaniem zam贸wienia Przewo藕nikowi a jego wydaniem Klientowi.
 4.      Dzie艅 roboczy 鈥 dzie艅 od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5.      Formularz kontaktowy 鈥 us艂uga elektroniczna, interaktywny formularz dost臋pny w sklepie internetowym umo偶liwiaj膮cy Klientom kontakt ze Sprzedawc膮.
 6.      Formularz rejestracji 鈥 us艂uga elektroniczna, interaktywny formularz dost臋pny w sklepie internetowym umo偶liwiaj膮cy utworzenie konta Klienta.
 7.      Formularz zam贸wienia 鈥 us艂uga elektroniczna, interaktywny formularz dost臋pny w sklepie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie towaru do koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w umowy sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.
 8.      Has艂o 鈥 ci膮g znak贸w, kt贸re s膮 wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.
 9.      Klient :

a)     osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮ce tak偶e osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych,

b)    osoba prawna,

c)     jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮,

- kt贸ra zawar艂a lub zamierza zawrze膰 umow臋 sprzeda偶y ze Sprzedawc膮, a tak偶e na rzecz, kt贸rej mog膮 by膰 艣wiadczone us艂ugi drog膮 elektroniczn膮,

d) klient przedsi臋biorca nie b臋d膮cy Konsumentem.

 1.   Kodeks cywilny 鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93, z p贸藕n. zm.), zwany dalej r贸wnie偶 k.c.
 2.   Konsument 鈥 Klient b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 ze Sprzedawc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 3.   Konto Klienta 鈥 us艂uga elektroniczna, indywidualny panel dla Klienta, w kt贸rym s膮 gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o z艂o偶onych przez Niego zam贸wieniach w sklepie.
 4.   Koszyk 鈥 element oprogramowania sklepu, w kt贸rym widoczne s膮 wybrane przez Klienta towary do zakupu, w kt贸rym istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i modyfikacji danych zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci ilo艣ci towar贸w.
 5.   Newsletter 鈥 us艂uga elektroniczna, 艣wiadczona przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej e-mail, kt贸ra umo偶liwia Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drog膮 elektroniczn膮 cyklicznych, bezp艂atnych informacji m.in. o nowo艣ciach, promocjach.
 6.   Przedsi臋biorca 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, prowadz膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 7.   Regulamin 鈥 niniejszy regulamin sklepu.
 8.   Sprzedawca 鈥 4LCK Sp. z o.o. z siedzib膮 w Majdanie (05-462) przy ulicy Krajobrazowej 8, wpisana do Krajowego Rejestru S膮dowego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  XIV Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem KRS: 0000572465, NIP: 5322053625, REGON: 362353152, kapita艂 zak艂adowy: 50 000,00 z艂, reprezentowana przez: Agnieszk臋 Kowalsk膮,telefon kontaktowy: +48 608 696 568, adres poczty elektronicznej: [email protected]
 9.   Sklep internetowy 鈥 strona internetowa dost臋pna pod domen膮 www.4lck.com, za kt贸rej po艣rednictwem Sprzedawca prowadzi sprzeda偶 internetow膮.
 10.   Towar/Produkt dost臋pne w sklepie internetowym rzeczy ruchome b臋d膮ce przedmiotem umowy sprzeda偶y zawieranej pomi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
 11.   Umowa sprzeda偶y  oznacza umow臋 sprzeda偶y towaru zawieran膮 albo zawart膮 na odleg艂o艣膰 mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem sklepu internetowego.
 12.   Umowa zawarta na odleg艂o艣膰 鈥 umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron.
 13.   Us艂uga elektroniczna 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋 na rzecz Klienta za po艣rednictwem sklepu internetowego.
 14.   Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z p贸藕n. zm.).
 15.   Zam贸wienie o艣wiadczenie woli Klienta, z艂o偶one za po艣rednictwem formularza zam贸wienia dost臋pnego na stronie sklepu, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia umowy sprzeda偶y towaru lub towar贸w ze Sprzedawc膮.

 

搂 2 Informacje og贸lne 

 1.      Klient jest zobowi膮zany do korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich us艂ug, kt贸re s膮 oferowane przez Sprzedawc臋 za jego po艣rednictwem, w spos贸b zgodny z obowi膮zuj膮cymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu, maj膮c na uwadze w szczeg贸lno艣ci poszanowanie zasad wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego, d贸br osobistych oraz praw autorskich i w艂asno艣ci intelektualnej Sprzedawcy oraz os贸b trzecich.
 2.      Niniejszy regulamin skierowany jest zar贸wno do Konsument贸w, jak i do Przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych ze sklepu internetowego (chyba, 偶e w danym postanowieniu wskazano, 偶e dotyczy ono tylko Klient贸w nie b臋d膮cych Konsumentami lub tylko Konsument贸w).
 3.      Dane osobowe s膮 przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, kt贸re zosta艂y wskazane w polityce prywatno艣ci nieprzerwanie dost臋pnej na stronie internetowej sklepu.
 4.      W polityce prywatno艣ci dost臋pne s膮 r贸wnie偶 informacje dotycz膮ce warunk贸w gromadzenia, przetwarzania, a tak偶e ochrony danych osobowych przez Sprzedawc臋.
 5.      Formularze zgody, tzw. checkboxy, kt贸re dotycz膮 danych osobowych Klient贸w, dost臋pne s膮 na stronie sklepu, w ka偶dym miejscu, w kt贸rym gromadzone s膮 dane osobowe. Tre艣ci zg贸d s膮 do ka偶dorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mog膮 na bie偶膮co aktualizowa膰, modyfikowa膰 oraz wycofa膰 zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, kt贸re zosta艂y udost臋pnione Sprzedawcy.
 6.      Poprzez z艂o偶enie zam贸wienia, Klient wyra偶a zgod臋 na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawc臋 Jego danych osobowych podanych na stronie internetowej sklepu. Podane dane osobowe mog膮 by膰 przekazane innemu podmiotowi, jednak tylko i wy艂膮cznie w celu realizacji i finalizacji z艂o偶onego zam贸wienia. Informacja o podmiotach, kt贸rym dane s膮 udost臋pniane zawarta jest w polityce prywatno艣ci.
 7.      Zakupu towaru mo偶e dokona膰 Klient, kt贸ry posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, innego Pa艅stwa Cz艂onkowskiego Unii Europejskiej lub poza terytorium Unii Europejskiej.
 8.      Wszystkie informacje zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowi膮 oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a s膮 jedynie zaproszeniem dla Klient贸w do zawarcia umowy, zgodnie z artyku艂em 71 Kodeksu Cywilnego.
 9.      U偶ytkowanie sklepu internetowego oznacza ka偶d膮 czynno艣膰 Klienta/U偶ytkownika, kt贸ra prowadzi do zapoznania si臋 przez Niego z tre艣ciami, kt贸re s膮 zamieszczone na stronie internetowej sklepu.
 10.   W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a tak偶e tre艣ci cyfrowych, Sprzedawca wdra偶a i stosuje odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne.
 11.   Sprzedawca informuje, 偶e korzystanie z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮, publiczny charakter sieci internet i korzystanie z niej, mo偶e wi膮za膰 si臋 z pewnymi zagro偶eniami np. mo偶liwe mo偶e by膰 pozyskanie i zmodyfikowanie danych Klient贸w przez osoby nieuprawnione, mo偶e nast膮pi膰 instalacja szkodliwego oprogramowania na urz膮dzeniu i w systemie teleinformatycznym, z kt贸rego korzysta Klient. Klienci powinni stosowa膰 odpowiednie 艣rodki techniczne w celu minimalizacji zagro偶e艅.
 12.   Sprzedawca ma prawo organizowa膰 okazjonalne akcje promocyjne i konkursy, ich warunki ka偶dorazowo zostan膮 podane na stronie sklepu. Promocje w sklepie internetowym nie podlegaj膮 艂膮czeniu, chyba 偶e jest to dozwolone przez regulamin danej promocji.
 13.   Minimalne wymagania techniczne niezb臋dne do wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, kt贸re umo偶liwi膮 Klientowi korzystanie ze sklepu internetowego to:

a)   komputer, laptop lub inne urz膮dzenie multimedialne z dost臋pem do internetu,

b)   przegl膮darka internetowa, kt贸ra obs艂uguje pliki cookies,

c)   dost臋p do poczty elektronicznej.

 

搂 3 Korzystanie ze sklepu internetowego 

 1.      Sprzedawca umo偶liwia nast臋puj膮ce formy kontaktu:

- telefoniczny, pod numerem +48 608 696 568, w godzinach 9:00 鈥 17:00.

- mailowy, wysy艂aj膮c maila na adres: [email protected]

 1.      Zakupy w sklepie internetowym s膮 mo偶liwe bez konieczno艣ci zak艂adania konta Klienta w sklepie.
 2.      W celu przegl膮dania asortymentu sklepu nie jest wymagane zak艂adanie konta Klienta.
 3.      Sprzeda偶 towar贸w dost臋pnych w sklepie odbywa si臋 na podstawie z艂o偶onego przez Klienta zam贸wienia.
 4.      Klient ma mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia takiego zam贸wienia bez dokonania logowania w opcji 鈥瀦akupy bez rejestracji鈥.
 5.      Dost臋p do niekt贸rych funkcjonalno艣ci strony www mo偶e jednak wymaga膰 wcze艣niejszego zarejestrowania si臋 przez Klienta i ka偶dorazowego logowania. Korzystanie z dost臋pnych funkcjonalno艣ci sklepu internetowego jest dobrowolne.
 6.      W celu prawid艂owego korzystania z konta, a tak偶e z艂o偶enia zam贸wienia w sklepie, mo偶e by膰 wymagane w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej obs艂ugi plik贸w cookies.
 7.      Ceny towar贸w dost臋pnych na stronie sklepu internetowego wyra偶one s膮 w z艂otych polskich, w euro, funcie szterlingu oraz w dolarach ameryka艅skich i zawieraj膮 podatek VAT. Nie zawieraj膮 natomiast informacji odno艣nie cen dostaw i koszt贸w z nimi zwi膮zanych. Ceny towar贸w w poszczeg贸lnych walutach dost臋pne s膮 po wybraniu z listy odpowiedniej waluty.
 8.      O kosztach dostawy, kt贸re Klient zobowi膮zany jest ponie艣膰 w zwi膮zku z zawarciem umowy sprzeda偶y oraz o kwocie ko艅cowej do zap艂aty wraz z podatkami, Klient zostanie poinformowany na stronie sklepu internetowego w formularzu zam贸wienia w czasie sk艂adania zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania si臋 umow膮 sprzeda偶y oraz w zak艂adce informacyjnej dotycz膮cej koszt贸w dostawy.
 9.   Koszty zwi膮zane z dost臋pem do sieci internet i transmisj膮 danych ponoszone s膮 wy艂膮cznie przez Klienta, zgodnie z taryf膮 Dostawcy, z kt贸rym Klient podpisa艂 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug internetowych.
 10.   Za autentyczno艣膰 oraz kompletno艣膰 danych pozostawionych w sklepie, kt贸re zosta艂y wprowadzone w poszczeg贸lnych formularzach odpowiada sam Klient.
 11.   W sklepie internetowym 艣wiadczone s膮 nast臋puj膮ce nieodp艂atne us艂ugi elektroniczne: konto Klienta, formularz rejestracji, formularz kontaktowy, formularz zam贸wienia, newsletter. O ewentualnych przerwach w 艣wiadczeniu powy偶szych us艂ug, Sprzedawca poinformuje bezpo艣rednio na stronie sklepu.
 12.   Klient ma prawo do z艂o偶enia reklamacji zwi膮zanej z wykonywaniem nieodp艂atnych us艂ug elektronicznych 艣wiadczonych przez Sprzedawc臋. Reklamacja dotycz膮ca us艂ug elektronicznych oraz pozosta艂e reklamacje, kt贸re s膮 zwi膮zane z dzia艂aniem sklepu internetowego (wy艂膮czaj膮c tryb reklamacji towaru, kt贸ra opisana jest w dalszej cz臋艣ci regulaminu), mog膮 zosta膰 z艂o偶one przez Klienta pisemnie na adres siedziby lub za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: [email protected]
 13.   Zalecane jest, aby Klient sk艂adaj膮cy reklamacj臋 w zg艂oszeniu przedstawi艂 opis zaistnia艂ego problemu.
 14.   Zaj臋cie stanowiska przez Sprzedawc臋 w odniesieniu do danej reklamacji nast臋puje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z艂o偶enia.
 15.   Klient b臋d膮cy Konsumentem ma r贸wnie偶 prawo do odst膮pienia od umowy 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮. Uprawnienie to przys艂uguje Klientowi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie.
 16.   Klientowi, na rzecz kt贸rego Sprzedawca 艣wiadczy us艂ugi konta i kt贸re maj膮 charakter ci膮g艂y i bezterminowy, przys艂uguje mo偶liwo艣膰 wypowiedzenia umowy o 艣wiadczenie us艂ugi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja uprawnienia nast膮pi po przes艂aniu drog膮 elektroniczn膮 lub pisemnie o艣wiadczenia o wypowiedzeniu umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
 17.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, kt贸re maj膮 charakter ci膮g艂y i bezterminowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, je偶eli Klient naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.

 

搂 4 Zak艂adanie konta w sklepie

 1.      Do za艂o偶enia konta Klienta dochodzi poprzez wype艂nienie formularza rejestracji. W celu utworzenia konta Klienta, nale偶y klikn膮膰 w przycisk 鈥瀂aloguj鈥 widoczny na g贸rze strony i wybra膰 opcj臋 鈥濻tw贸rz konto鈥 b膮d藕 wybra膰 opcj臋 鈥濲estem nowym klientem鈥 podczas sk艂adania zam贸wienia. Konieczne jest podanie nast臋puj膮cych danych w formularzu rejestracyjnym udost臋pnionym w sklepie internetowym: adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) i has艂a sk艂adaj膮cego si臋 ze wskazanej minimalnej liczby znak贸w.
 2.      Dodatkowe dane mo偶liwe do uzupe艂nienia w panelu administracyjnym konta pos艂u偶膮 do sk艂adania zam贸wienia w sklepie podczas wype艂niania formularza zam贸wienia.
 3.      Rejestracja konta Klienta w sklepie jest nieodp艂atna.
 4.      Us艂uga 艣wiadczona jest na czas nieoznaczony.
 5.      Wymogiem dokonania rejestracji i za艂o偶enia konta jest wyra偶enie przez Klienta lub U偶ytkownika zgody na tre艣膰 regulaminu, z kt贸rego tre艣ci膮 mo偶e zapozna膰 si臋 bezpo艣rednio w trakcie wype艂niania formularza, a tak偶e na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji.
 6.      Po przes艂aniu formularza, Klient otrzymuje na podany wcze艣niej adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji przez Sprzedawc臋. Aby zalogowa膰 si臋 na konto Klient musi poda膰 login oraz has艂o wskazane w formularzu rejestracji podczas jego zak艂adania. Po zalogowaniu si臋 do swojego konta Klient ma mo偶liwo艣膰 edycji wprowadzonych przez siebie danych, sprawdzenia statusu zam贸wienia oraz wgl膮du do historii zam贸wie艅.
 7.      Za艂o偶enie konta Klienta w sklepie jest mo偶liwie po przyci艣ni臋ciu przycisku 鈥瀂arejestruj si臋.鈥.
 8.      Klient, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytu艂u jakichkolwiek op艂at ma prawo w ka偶dym momencie do usuni臋cia konta. Nast臋puje to poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Sprzedawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub samodzielnie i bezpo艣rednio w panelu administracyjnym konta.

 

搂 5 Newsletter 

 1.       Umowa o 艣wiadczenie us艂ugi elektronicznej newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 przes艂ania przez Klienta 偶膮dania usuni臋cia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji newslettera.
 2.       Us艂uga elektroniczna newsletter polega na przesy艂aniu na podany adres e-mail U偶ytkownika/Klienta, wiadomo艣ci w formie elektronicznej, kt贸ra zawiera informacje handlowe o nowych towarach lub us艂ugach.
 3.       W celu zapisania si臋 na subskrypcj臋 newslettera nale偶y wprowadzi膰 adres poczty elektronicznej w oznaczone pole oraz zaakceptowa膰 widoczne checkboxy, a nast臋pnie klikn膮膰 w ikon臋 strza艂ki lub zaznaczy膰 odpowiedni checkbox podczas sk艂adania zam贸wienia w formularzu zam贸wienia b膮d藕 podczas rejestracji konta.
 4.      Po wys艂aniu przez U偶ytkownika/Klienta wiadomo艣ci z pro艣b膮 o subskrypcj臋 newslettera, Sprzedawca niezw艂ocznie wysy艂a na podany adres e-mail link aktywacyjny, w kt贸ry nast臋pnie U偶ytkownik/Klient powinien wej艣膰 w celu potwierdzenia ch臋ci zapisu. W momencie potwierdzenia przez Klienta/U偶ytkownika zostaje zawarta umowa o 艣wiadczenie us艂ug elektronicznych.
 5.      U偶ytkownik/Klient mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z subskrypcji newslettera. Aby trwale usun膮膰 adres e-mail z subskrypcji newslettera nale偶y przes艂a膰 偶膮danie do Sprzedawcy poczt膮 elektroniczn膮 b膮d藕 tradycyjn膮.

 

搂 6 Formularz kontaktowy 

 1.      Us艂uga elektroniczna formularz kontaktowy 艣wiadczona jest drog膮 elektroniczn膮 i umo偶liwia przes艂anie przez U偶ytkownika wiadomo艣ci elektronicznej za po艣rednictwem formularza zamieszczonego na stronie.
 2.      Us艂uga 鈥瀎ormularz kontaktowy鈥 jest 艣wiadczona nieodp艂atnie.
 3.      Us艂uga zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna si臋 w momencie przyst膮pienia przez Klienta do jego wype艂niania oraz ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 odst膮pienia od wype艂nienia formularza lub z chwil膮 przes艂ania wype艂nionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawc臋.
 4.      Us艂uga umo偶liwia Klientom kontakt ze Sprzedawc膮 za po艣rednictwem interaktywnego formularza.
 5.      W celu skorzystania z us艂ugi formularza kontaktowego nale偶y klikn膮膰 w zak艂adk臋 鈥濬ormularz kontaktowy鈥 widoczn膮 w stopce strony, a tak偶e poda膰 prawid艂owy adres poczty elektronicznej, wybra膰 temat, opcjonalnie poda膰 numer zam贸wienia oraz wype艂ni膰 pole wiadomo艣ci i klikn膮膰 przycisk 鈥濿y艣lij鈥.

 

搂 7 Zasady sk艂adania zam贸wienia 

 1.      Us艂uga elektroniczna 鈥瀎ormularz zam贸wienia鈥 jest nieodp艂atna oraz ma charakter jednorazowy.
 2.      Zam贸wienia za po艣rednictwem sklepu mo偶na sk艂ada膰 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu.
 3.      Do z艂o偶enia zam贸wienia dochodzi poprzez wype艂nienie formularza zam贸wienia.
 4.      Umowa zawierana jest na czas oznaczony. Rozpoczyna si臋 ona w chwili dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka, a ko艅czy si臋 w momencie odst膮pienia przez Klienta od wype艂nienia formularza zam贸wienia b膮d藕 z chwil膮  z艂o偶enia zam贸wienia i przes艂ania Sprzedawcy wype艂nionego formularza poprzez klikni臋cie przycisku zatwierdzaj膮cego zakup i potwierdzaj膮cego konieczno艣膰 zap艂aty ceny.
 5.      Klient ma mo偶liwo艣膰 zapoznania si臋 z regulaminem oraz polityk膮 prywatno艣ci jeszcze przed podj臋ciem decyzji o zawarciu umowy albo przed dokonaniem zmiany w zam贸wieniu.
 6.      Procedura zmierzaj膮ca do zawarcia umowy sprzeda偶y nast臋puje poprzez wyb贸r towaru i podj臋cie czynno艣ci technicznych w oparciu o komunikaty  i pozosta艂e informacje, kt贸re s膮 wy艣wietlane na stronie sklepu internetowego w trakcie sk艂adania zam贸wienia. Zam贸wienie towaru nast臋puje poprzez klikni臋cie przycisku zatwierdzaj膮cego zakup i potwierdzaj膮cego konieczno艣膰 zap艂aty ceny.
 7.      Zakupu mo偶na dokona膰 bez konieczno艣ci rejestracji w panelu konta.
 8.      Z艂o偶enie zam贸wienia nast臋puje po wype艂nieniu formularza zam贸wienia i klikni臋ciu na stronie sklepu internetowego przycisku zatwierdzaj膮cego zakup i potwierdzaj膮cego konieczno艣膰 zap艂aty. Do momentu klikni臋cia przycisku zatwierdzaj膮cego zakup i potwierdzaj膮cego konieczno艣膰 zap艂aty ceny Klient ma mo偶liwo艣膰 samodzielnie modyfikowa膰 wprowadzone dane (w tym celu nale偶y kierowa膰 si臋 komunikatami wy艣wietlanymi na stronie sklepu internetowego).
 9.      W przypadku wybrania przez Klienta mo偶liwo艣ci z艂o偶enia zam贸wienia bez rejestracji, Klient wype艂nia formularz zam贸wienia podaj膮c w nim nast臋puj膮ce dane: imi臋 i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj), adres poczty elektronicznej, opcjonalnie numer telefonu oraz dane dotycz膮ce zawieranej umowy sprzeda偶y: towar, ilo艣膰, miejsce, spos贸b dostawy towaru oraz spos贸b p艂atno艣ci. Klienci b臋d膮cy Przedsi臋biorcami, kt贸rzy chc膮 otrzyma膰 faktur臋 powinni r贸wnie偶 poda膰: nazw臋 firmy, pod kt贸r膮 prowadz膮 dzia艂alno艣膰 oraz numer NIP. Na tym etapie sk艂adania zam贸wienia Klient jest zobowi膮zany sprawdzi膰 poprawno艣膰 wprowadzonych przez siebie danych oraz wybranych towar贸w. Klient ma r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia zam贸wienia loguj膮c si臋 na swoje konto Klienta, podaj膮c adres e-mail oraz has艂o ustanowione w procesie rejestracji.
 10. Po dokonaniu wyboru towar贸w, skompletowaniu ca艂ego zam贸wienia i wskazaniu jednego ze sposob贸w dostawy oraz formy p艂atno艣ci z dost臋pnych w sklepie, Klient akceptuje tre艣膰 regulaminu oraz potwierdza zapoznanie si臋 z polityk膮 prywatno艣ci i z pouczeniem o odst膮pieniu od umowy i sk艂ada zam贸wienie wysy艂aj膮c formularz zam贸wienia do Sprzedawcy poprzez klikni臋cie przycisku 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥.
 11.   Sprzedawca przesy艂a drog膮 elektroniczn膮 na podany w formularzu adres e-mail Klienta potwierdzenie oraz informacj臋 o przyj臋ciu zam贸wienia do realizacji. Przes艂ana wiadomo艣膰 zawiera wszystkie ustalone wcze艣niej warunki umowy sprzeda偶y. W szczeg贸lno艣ci ilo艣膰 oraz rodzaj zam贸wionego towaru, cen臋 ca艂kowit膮 do zap艂aty wraz z kosztami dostawy oraz wysoko艣ci przyznanych rabat贸w. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci zostaje zawarta umowa sprzeda偶y pomi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
 12.   Klient do momentu klikni臋cia przycisku 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥 ma mo偶liwo艣膰 edytowania zam贸wienia.
 13.   Klient za po艣rednictwem formularza zam贸wienia mo偶e za艂o偶y膰 konto Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezp艂atne. Dane podane w czasie rejestracji konta pos艂u偶膮 do realizacji kolejnych zam贸wie艅.
 14. Klient, kt贸ry za艂o偶y艂 konto Klienta ma mo偶liwo艣膰 po zalogowaniu si臋 sprawdzenia statusu zam贸wienia.

 

搂 8 P艂atno艣膰 i dostawa 

 1.      Ceny towar贸w zamieszczone na stronie sklepu s膮 cenami brutto i nie zawieraj膮 informacji odno艣nie koszt贸w dostawy (w szczeg贸lno艣ci op艂at za transport, dostarczenia i us艂ug pocztowych). S膮 one wskazywane Klientowi w trakcie sk艂adania zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania umow膮 sprzeda偶y oraz w zak艂adce informacyjnej dotycz膮cej koszt贸w dostawy.
 2.      Towary s膮 dostarczane Klientowi zgodnie ze sposobem wybranym w trakcie sk艂adania zam贸wienia.
 3.      Sprzedawca umo偶liwia nast臋puj膮ce metody dostawy zam贸wionego towaru:

a)    Klient mo偶e skorzysta膰 z przesy艂ki pocztowej krajowej (list polecony priorytetowy, na terenie Polski) - 6,90 PLN, przesy艂ki pocztowej zagranicznej (list polecony priorytetowy, poza Polsk膮) - 18,50 PLN,

b)    Klient mo偶e skorzysta膰 z dostarczenia towaru za pomoc膮 przesy艂ki kurierskiej na terenie Polski - 9,90 PLN,

c)    Klient mo偶e skorzysta膰 z dostarczenia towaru za pomoc膮 paczkomat贸w InPost i odebra膰 przesy艂k臋 w wybranym paczkomacie - 12,99 PLN,

d)    Klient mo偶e skorzysta膰 z dostarczenia towaru za pomoc膮 us艂ugi "Paczka w Ruchu" i odebra膰 przesy艂k臋 w wybranym kiosku Ruchu - 6,90 PLN.

 1.      Sprzedawca umo偶liwia Klientowi nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci za zam贸wiony towar:

a)     p艂atno艣膰 przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: mBank, KOD SWIFT: BREXPLPWWA1:

- numer rachunku dla PLN: 96114010100000318146001001,

- numer rachunku dla Euro: PL69114010100000318146001002,

- numer rachunku dla USD: PL42114010100000318146001003,

- numer rachunku dla GBP: PL15114010100000318146001004.

b)    p艂atno艣膰 przelewem poprzez zewn臋trzny system p艂atno艣ci: PayU S.A., PayU S.A. z siedzib膮 w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Pozna艅, NIP: 7792308495, KRS: 0000274399, REGON: 300523444 - aktualne mo偶liwe sposoby p艂atno艣ci dost臋pne s膮 na stronie internetowej https://www.payu.pl/,

c)     p艂atno艣膰 przelewem poprzez zewn臋trzny system p艂atno艣ci: PayPal Polska sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, Warszawa 00-113, NIP: 5252406419, KRS: 0000289372, REGON: 141108225 鈥 aktualne mo偶liwe sposoby p艂atno艣ci dost臋pne s膮 na stronie internetowej https://www.paypal.com/,

d)    p艂atno艣膰 przelewem poprzez zewn臋trzny system p艂atno艣ci: TPAY, Krajowy Integrator P艂atno艣ci S.A., ul. 艢w. Marcin 73/6, 61-808 Pozna艅, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437 鈥 aktualne mo偶liwe sposoby p艂atno艣ci dost臋pne s膮 na stronie internetowej https://tpay.com/.

5. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce sposob贸w i koszt贸w dostawy, a tak偶e dost臋pnych p艂atno艣ci zamieszczone s膮 na stronie sklepu internetowego w zak艂adce 鈥濸艂atno艣膰 i dostarczenie".

6. Sprzedawca dokumentuje sprzeda偶 zam贸wionego towaru paragonem lub na 偶yczenie Klienta faktur膮 VAT, kt贸re s膮 do艂膮czane do zam贸wionego towaru.

7. Je偶eli Klient wybra艂 p艂atno艣膰 za po艣rednictwem przelewu, p艂atno艣膰 przelewem poprzez zewn臋trzny system p艂atno艣ci (p艂atno艣ci elektroniczne) lub te偶 p艂atno艣膰 kart膮 p艂atnicz膮, jest On zobowi膮zany do dokonania zap艂aty w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomo艣ci potwierdzaj膮cej przyj臋cie zam贸wienia przez Sprzedawc臋, okre艣laj膮cej ca艂kowity koszt zam贸wienia wraz z dostaw膮 (od dnia zawarcia umowy sprzeda偶y).

8. W przypadku braku zap艂aty w wyznaczonym terminie, zam贸wienie zostanie anulowane.

9. Dostawa towaru do Klienta jest odp艂atna, chyba 偶e umowa sprzeda偶y stanowi inaczej.

10. Dostawa towaru odbywa si臋 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Pa艅stwa Cz艂onkowskiego Unii Europejskiej lub poza obszarem Unii Europejskiej, na adres podany w trakcie sk艂adania zam贸wienia.

11. W celu skorzystania z wysy艂ki za granic臋 nale偶y doda膰 towar do koszyka oraz wskaza膰 kraj dostawy z mo偶liwych opcji.

12. Klient jest na bie偶膮co informowany o wysoko艣ci koszt贸w dostawy, kt贸re s膮 widoczne w formularzu zam贸wienia.

 

搂 9 Wykonanie umowy sprzeda偶y 

 1.       Sprzedawca jest zobowi膮zany dostarczy膰 towar, kt贸ry jest przedmiotem umowy sprzeda偶y bez wad.
 2.       Zam贸wiony towar jest dostarczany Klientowi pod adres wskazany w trakcie sk艂adania zam贸wienia przez wybranego Kuriera/Przewo藕nika.
 3.       Zawarcie umowy sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta zam贸wienia za pomoc膮 formularza zam贸wienia. Warunkiem z艂o偶enia zam贸wienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4.       Zam贸wiony towar ka偶dorazowo jest zapakowany w spos贸b, kt贸ry odpowiada jego w艂a艣ciwo艣ciom. Sprzedawca zapewnia, 偶e dany towar jest odpowiednio zabezpieczony do transportu, w taki spos贸b, aby nie uleg艂 on uszkodzeniu, zalaniu itp.
 5.       Sprzedawca informuje Klienta o wydaniu towaru Kurierowi przesy艂aj膮c stosown膮 informacj臋 na podany adres e-mail, stanowi膮ca potwierdzenie.
 6.       Wiadomo艣膰 podsumowuj膮ca i potwierdzaj膮ca zam贸wienie zawiera wszystkie wcze艣niej ustalone warunki umowy sprzeda偶y: ilo艣膰 zam贸wionego towaru oraz jego rodzaj, a tak偶e cen臋 ca艂kowit膮 zawieraj膮c膮 koszty dostawy i podatek VAT, ewentualne rabaty/zni偶ki, jak r贸wnie偶 p艂atno艣ci, kt贸re nale偶y ui艣ci膰.
 7.       Zam贸wiony towar jest dostarczany Klientowi zgodnie z Jego wyborem.
 8.       Czas realizacji zam贸wienia wynosi zazwyczaj od 3 do 21 dni roboczych, chyba 偶e w opisie danego towaru lub w trakcie sk艂adania zam贸wienia podano inny termin. Czas dostawy zam贸wienia jest uzale偶niony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 9.       W przypadku zam贸wienia towar贸w o r贸偶nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd艂u偶szy podany termin.
 10.     Pocz膮tek terminu dostawy przy p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci przelewem poprzez zewn臋trzny system p艂atno艣ci lub kart膮 p艂atnicz膮 (kredytow膮 lub debetow膮) za zam贸wiony towar rozpoczyna si臋 od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 11.     W trakcie wype艂niania formularza zam贸wienia oraz w wiadomo艣ci e-mail stanowi膮cej potwierdzenie zam贸wienia, Klient jest informowany o kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy towaru.
 12.     Klient ma r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 anulowa膰 lub zmieni膰 zam贸wienie, nie p贸藕niej jednak ni偶 do chwili przes艂ania przez Sprzedawc臋 wiadomo艣ci potwierdzaj膮cej przyj臋cie zam贸wienia. W tym celu Klient kontaktuje si臋 ze Sprzedawc膮 telefonicznie lub drog膮 elektroniczn膮. Anulowanie lub zmiana zam贸wienia po up艂ywie przedmiotowego terminu jest mo偶liwa po uzgodnieniu ze Sprzedawc膮.
 13.     W przypadku zaistnienia wyj膮tkowych okoliczno艣ci lub braku mo偶liwo艣ci realizacji zam贸wienia we wskazanym Klientowi terminie, Sprzedawca niezw艂ocznie kontaktuje si臋 z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu post臋powania, w tym zmiany sposobu dor臋czenia oraz ustalenia nowego terminu dostawy.
 14.     Po otrzymaniu przesy艂ki, Klient lub osoba upowa偶niona powinna w miar臋 mo偶liwo艣ci zbada膰 paczk臋 czy nie jest ona uszkodzona, zalana, czy zawarto艣膰 opakowania jest nienaruszona. Klient powinien w miar臋 mo偶liwo艣ci w obecno艣ci Kuriera, sporz膮dzi膰 protok贸艂 szkody oraz zawiadomi膰 o tym fakcie Sprzedawc臋.
 15.     W przypadku, gdy towar wygl膮da na uszkodzony, Sprzedawca zwraca si臋 z pro艣b膮 do Klienta o nieprzyjmowanie przesy艂ki. Powy偶sze zalecenia w 偶aden spos贸b nie wy艂膮czaj膮 i nie ograniczaj膮 uprawnie艅 Klienta do zg艂oszenia reklamacji na zasadach przewidzianych regulaminem. Zalecane post臋powanie Klienta ma na celu jedynie pom贸c Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialno艣ci za powsta艂膮 szkod臋. Niesporz膮dzenie wskazanego powy偶ej protoko艂u uszkodzenia towaru nie ogranicza mo偶liwo艣ci zg艂oszenia uszkodzenia przesy艂ki. Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez wzgl臋du na zastosowanie lub niezastosowanie powy偶szych zalece艅.
 16.     W razie nieobecno艣ci Klienta pod wskazanym adresem do dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub te偶 podejmie pr贸b臋 kontaktu, dzwoni膮c pod numer podany w trakcie sk艂adania zam贸wienia w celu ustalenia ponownej daty dor臋czenia zam贸wionego towaru. Je偶eli Kurier/Przewo藕nik ode艣le paczk臋 na adres Sprzedawcy, to Sprzedawca skontaktuje si臋 ponownie z Klientem w celu ustalenia nowego terminu i koszt贸w dostawy.

搂 10 Odst膮pienie od umowy 

1.     Klient b臋d膮cy Konsumentem, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰 lub poza lokalem przedsi臋biorstwa, mo偶e w terminie 14 dni kalendarzowych odst膮pi膰 od niej  bez podania przyczyny.

2. Powy偶ej wskazane prawo do odst膮pienia przys艂uguje od momentu obj臋cia w posiadanie przez Klienta lub wskazanej przez Niego innej osoby ni偶 Przewo藕nik zam贸wionego towaru.

3. Je偶eli przedmiot umowy obejmuje wiele rzeczy, kt贸re s膮 dostarczane osobno, termin na odst膮pienie wygasa po up艂ywie 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia ostatniej z zam贸wionej rzeczy, partii lub cz臋艣ci.

4.     Konsument mo偶e odst膮pi膰 od umowy, sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy. Do zachowania terminu odst膮pienia od umowy wystarczy wys艂anie przez Konsumenta o艣wiadczenia przed up艂ywem 14 dni kalendarzowych, pisemnie na adres: ul. Hoser贸w 13B, 02-995 Warszawa lub drog膮 elektroniczn膮 na adres wskazany w 搂 3 regulaminu.

5. W przypadku odst膮pienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odleg艂o艣膰, umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.

6.     W celu z艂o偶enia o艣wiadczenia od odst膮pienia od umowy, Klient mo偶e skorzysta膰 ze wzoru formularza, kt贸ry stanowi za艂膮cznik do niniejszego regulaminu i zamieszczony jest na stronie sklepu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowi膮zkowe. Klient mo偶e, ale nie musi skorzysta膰 z udost臋pnionego formularza.

7.     Klient, kt贸ry skorzysta艂 z dostarczenia Sprzedawcy o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy drog膮 elektroniczn膮, zostanie niezw艂ocznie poinformowany o przyj臋ciu przedmiotowego o艣wiadczenia woli za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w formularzu zam贸wienia.

8.     Sprzedawca niezw艂ocznie, w terminie nie d艂u偶szym ni偶 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci Klientowi  wszelkie otrzymane od Niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy u偶yciu takich samych metod p艂atno艣ci  jakie zosta艂y u偶yte przez Klienta  w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Klient wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inne rozwi膮zanie, kt贸re nie b臋dzie si臋 wi膮za艂o dla Niego z 偶adnymi dodatkowymi kosztami.

9. Je艣li Konsument z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y zanim Sprzedawca przyj膮艂 Jego ofert臋, oferta przestaje wi膮za膰.

10. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Mu dowodu jego odes艂ania w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

11. Klient zobowi膮zany jest do dokonania zwrotu zam贸wionego towaru na adres Sprzedawcy w terminie nie d艂u偶szym ni偶 14 dni kalendarzowych, od dnia w kt贸rym poinformowa艂 Sprzedawc臋 o odst膮pieniu od umowy.

12. Klient b臋d膮cy Konsumentem ponosi wy艂膮cznie bezpo艣rednie koszty zwrotu towaru.

13.  W przypadku, gdy zwracany towar ze wzgl臋du na sw贸j charakter nie mo偶e by膰 odes艂any w zwyk艂ym trybie poczt膮, Sprzedawca informuje w贸wczas Klienta b臋d膮cego Konsumentem o kosztach zwrotu rzeczy na stronie internetowej sklepu.

14. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy b臋d膮cej wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zam贸wionego towaru.

15.  Zgodnie z postanowieniami art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta, prawo odst膮pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi臋biorstwa lub na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

1)    o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy;

2)    w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Przedsi臋biorca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;

3)    w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)    w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;

5)    w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

6)    w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;

7)    w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi Przedsi臋biorca nie ma kontroli;

8)    w kt贸rej Konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby Przedsi臋biorca do Niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli Przedsi臋biorca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania Konsument 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy;

9)    w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

10)   o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋;

11)   zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)   o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi;

13)   o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.

Pouczenie o odst膮pieniu od umowy

 

        O艢WIADCZENIE O ODST膭PIENIU OD UMOWY

搂 11 Reklamacja i gwarancja  

 1.       Sprzedawca jest zobowi膮zany dostarczy膰 Klientowi towar zgodny z zam贸wieniem, kt贸ry jest wolny od wad.
 2.       Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wobec Klienta s膮 zamieszczone w Kodeksie Cywilnym w szczeg贸lno艣ci w artyku艂ach od 556 do 576.
 3.       Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 je偶eli sprzedany towar posiada wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮.
 4.       Klient ma prawo do zg艂oszenia reklamacji w dowolnej formie, np. pisemnie na adres: ul. Hoser贸w 13B, 02-995 Warszawa lub drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail: [email protected]
 5.       Klient wykonuj膮cy uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest zobowi膮zany do dostarczenia wadliwego towaru na adres ul. Hoser贸w 13B, 02-995 Warszawa. Je偶eli ze wzgl臋du np. na rodzaj towaru jego dostarczenie przez Klienta by艂oby nadmiernie utrudnione, Klient obowi膮zany jest udost臋pni膰 towar Sprzedawcy w miejscu, w kt贸rym towar ten si臋 znajduje.
 6.       Je偶eli uprawnienia te wykonuje Klient b臋d膮cy Konsumentem, koszty dostawy s膮 po stronie Sprzedawcy.
 7.       W celu z艂o偶enia reklamacji zalecane jest, aby Klient poda艂 nast臋puj膮ce informacje, jednak niepodanie wskazanych danych nie wp艂ywa na proces reklamacyjny, a jedynie mog膮 by膰 one pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji:

a)      dane osoby zg艂aszaj膮cej reklamacj臋 w celu kontaktu oraz dane Sprzedawcy,

b)      dat臋 zakupu reklamowanego towaru oraz dat臋 zg艂oszenia,

c)      przedmiot reklamacji,

d)      偶膮danie Konsumenta.

 1.       Sprzedawca na stronie sklepu internetowego udost臋pnia wz贸r formularza reklamacyjnego, z kt贸rego mo偶e skorzysta膰 Klient. Nieskorzystanie z formularza, nie ma wp艂ywu na sk艂adan膮 reklamacj臋 i skuteczno艣膰 jej rozpatrzenia.
 2.       W przypadku braku odpowiedzi przez Sprzedawc臋 na zg艂oszenie reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamacj臋 uznaje si臋 za zasadn膮. Po up艂ywie wskazanego terminu Sprzedawca nie mo偶e odm贸wi膰 spe艂nienia 偶膮dania Konsumenta.
 3.     Reklamacje towar贸w zakupionych przez Konsument贸w spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej rozpatrywane s膮 zgodnie z przepisami danego kraju.

     

        Formularz reklamacyjny

搂 12 Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 

 1.      Sprzedawca informuje, i偶 szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod nast臋puj膮cymi adresami internetowymi Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w:

      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

      http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

      http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

      https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 1.      Klient b臋d膮cy Konsumentem ma mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozwi膮zywania spor贸w, w tym:

a)     Klient b臋d膮cy Konsumentem ma prawo do zwr贸cenia si臋 z wnioskiemo rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej umowy sprzeda偶y do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego, o kt贸rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z p贸藕n. zm.), regulamin organizacji i dzia艂ania sta艂ych polubownych s膮d贸w konsumenckich okre艣la Rozporz膮dzenie Ministra Sprawiedliwo艣ci z dnia 25 wrze艣nia 2001 r. w sprawie okre艣lenia regulaminu organizacji i dzia艂ania sta艂ych polubownych s膮d贸w konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z p贸藕n.zm.),

b)    Klient b臋d膮cy Konsumentem mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮,

c)     Klient b臋d膮cy Konsumentem ma prawo do uzyskania bezp艂atnej pomocy w celu rozwi膮zania sporu zaistnia艂ego pomi臋dzy nim a sklepem. W tym celu mo偶e skorzysta膰  z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (np. Federacji Konsument贸w),

d)    Klient b臋d膮cy Konsumentem mo偶e skorzysta膰 z internetowej platformy do rozstrzygania spor贸w na szczeblu unijnym (platforma ODR), dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ta stanowi interaktywny i wieloj臋zyczny model rozwi膮zywania spor贸w.

 

搂 13 Dane osobowe w sklepie internetowym 

 1.      Sprzedawca o艣wiadcza, 偶e przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych os贸b korzystaj膮cych ze sklepu internetowego oraz wszelkich uregulowa艅 prawnych.
 2.      Szczeg贸艂owe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, cele oraz zakres, w jakim dane osobowe s膮 zbierane, zamieszczone s膮 w polityce prywatno艣ci.
 3.      Sprzedawca informuje, i偶 podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie oraz w regulaminie danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia umowy sprzeda偶y skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy.

搂 14 Postanowienia ko艅cowe 

 1.      Umowy zawierane s膮 za po艣rednictwem sklepu internetowego.
 2.      W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie maj膮 powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego.
 3.      Za艂膮czniki do regulaminu stanowi膮 jego integraln膮 cz臋艣膰.
 4.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O ka偶dej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przesy艂aj膮c Mu drog膮 elektroniczn膮 odno艣nik do nowych zapis贸w. Zmiany wchodz膮 w 偶ycie w terminie 14 dni kalendarzowych od zamieszczenia ich na stronie sklepu. Je偶eli Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian, jest on zobowi膮zany poinformowa膰 o tym fakcie Sprzedawc臋 w terminie 14 dni kalendarzowych, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwi膮zaniu. W innym przypadku, po up艂ywie wskazanego terminu, Sprzedawca uzna, i偶 zmiany zosta艂y zaakceptowane.
 5.      Zmiany w regulaminie dotycz膮ce niekt贸rych us艂ug elektronicznych (np. konto Klienta, formularz zam贸wienia) pozostaj膮 wi膮偶膮ce w przypadku, gdy U偶ytkownik zosta艂 prawid艂owo poinformowany o zmianach oraz nie wypowiedzia艂 umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 6.      Zmiany w regulaminie nie maj膮 wp艂ywu na ju偶 z艂o偶one zam贸wienia oraz zam贸wienia w trakcie realizacji.
 7.      Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 1.07.2019 r.