Odst膮pienie od umowy

 1. Klient b臋d膮cy Konsumentem, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰 lub poza lokalem przedsi臋biorstwa, mo偶e w terminie 14 dni kalendarzowych odst膮pi膰 od niej  bez podania przyczyny.
 2. Powy偶ej wskazane prawo do odst膮pienia przys艂uguje od momentu obj臋cia w posiadanie przez Klienta lub wskazanej przez Niego innej osoby ni偶 Przewo藕nik zam贸wionego towaru.
 3. Je偶eli przedmiot umowy obejmuje wiele rzeczy, kt贸re s膮 dostarczane osobno, termin na odst膮pienie wygasa po up艂ywie 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia ostatniej z zam贸wionej rzeczy, partii lub cz臋艣ci.
 4. Konsument mo偶e odst膮pi膰 od umowy, sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy. Do zachowania terminu odst膮pienia od umowy wystarczy wys艂anie przez Konsumenta o艣wiadczenia przed up艂ywem 14 dni kalendarzowych, pisemnie na adres: ul. Hoser贸w 13B, 02-995 Warszawa lub drog膮 elektroniczn膮 na adres wskazany w 搂 3 regulaminu.
 5. W przypadku odst膮pienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odleg艂o艣膰, umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.
 6. W celu z艂o偶enia o艣wiadczenia od odst膮pienia od umowy, Klient mo偶e skorzysta膰 ze wzoru formularza, kt贸ry stanowi za艂膮cznik do niniejszego regulaminu i zamieszczony jest na stronie sklepu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowi膮zkowe. Klient mo偶e, ale nie musi skorzysta膰 z udost臋pnionego formularza.
 7. Klient, kt贸ry skorzysta艂 z dostarczenia Sprzedawcy o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy drog膮 elektroniczn膮, zostanie niezw艂ocznie poinformowany o przyj臋ciu przedmiotowego o艣wiadczenia woli za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w formularzu zam贸wienia.
 8. Sprzedawca niezw艂ocznie, w terminie nie d艂u偶szym ni偶 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci Klientowi  wszelkie otrzymane od Niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy u偶yciu takich samych metod p艂atno艣ci  jakie zosta艂y u偶yte przez Klienta  w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Klient wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inne rozwi膮zanie, kt贸re nie b臋dzie si臋 wi膮za艂o dla Niego z 偶adnymi dodatkowymi kosztami.
 9. Je艣li Konsument z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y zanim Sprzedawca przyj膮艂 Jego ofert臋, oferta przestaje wi膮za膰.
 10. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Mu dowodu jego odes艂ania w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 11. Klient zobowi膮zany jest do dokonania zwrotu zam贸wionego towaru na adres Sprzedawcy w terminie nie d艂u偶szym ni偶 14 dni kalendarzowych, od dnia w kt贸rym poinformowa艂 Sprzedawc臋 o odst膮pieniu od umowy.
 12. Klient b臋d膮cy Konsumentem ponosi wy艂膮cznie bezpo艣rednie koszty zwrotu towaru.
 13. W przypadku, gdy zwracany towar ze wzgl臋du na sw贸j charakter nie mo偶e by膰 odes艂any w zwyk艂ym trybie poczt膮, Sprzedawca informuje w贸wczas Klienta b臋d膮cego Konsumentem o kosztach zwrotu rzeczy na stronie internetowej sklepu.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy b臋d膮cej wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zam贸wionego towaru.
 15. Zgodnie z postanowieniami art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta, prawo odst膮pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi臋biorstwa lub na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

1)    o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy;

2)    w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Przedsi臋biorca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;

3)    w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)    w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;

5)    w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

6)    w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;

7)    w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi Przedsi臋biorca nie ma kontroli;

8)    w kt贸rej Konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby Przedsi臋biorca do Niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli Przedsi臋biorca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania Konsument 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy;

9)    w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

10)   o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋;

11)   zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)   o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi;

13)   o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.

 

               O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy

               POUCZENIE O ODST膭PIENIU OD UMOWY

Reklamacja i gwarancja

 1.       Sprzedawca jest zobowi膮zany dostarczy膰 Klientowi towar zgodny z zam贸wieniem, kt贸ry jest wolny od wad.
 2.       Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wobec Klienta s膮 zamieszczone w Kodeksie Cywilnym w szczeg贸lno艣ci w artyku艂ach od 556 do 576.
 3.       Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 je偶eli sprzedany towar posiada wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮.
 4.       Klient ma prawo do zg艂oszenia reklamacji w dowolnej formie, np. pisemnie na adres: ul. Hoser贸w 13B, 02-995 Warszawa lub drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail: [email protected]
 5.       Klient wykonuj膮cy uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest zobowi膮zany do dostarczenia wadliwego towaru na adres ul. Hoser贸w 13B, 02-995 Warszawa. Je偶eli ze wzgl臋du np. na rodzaj towaru jego dostarczenie przez Klienta by艂oby nadmiernie utrudnione, Klient obowi膮zany jest udost臋pni膰 towar Sprzedawcy w miejscu, w kt贸rym towar ten si臋 znajduje.
 6.       Je偶eli uprawnienia te wykonuje Klient b臋d膮cy Konsumentem, koszty dostawy s膮 po stronie Sprzedawcy.
 7.       W celu z艂o偶enia reklamacji zalecane jest, aby Klient poda艂 nast臋puj膮ce informacje, jednak niepodanie wskazanych danych nie wp艂ywa na proces reklamacyjny, a jedynie mog膮 by膰 one pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji:

a)      dane osoby zg艂aszaj膮cej reklamacj臋 w celu kontaktu oraz dane Sprzedawcy,

b)      dat臋 zakupu reklamowanego towaru oraz dat臋 zg艂oszenia,

c)      przedmiot reklamacji,

d)      偶膮danie Konsumenta.

 1.       Sprzedawca na stronie sklepu internetowego udost臋pnia wz贸r formularza reklamacyjnego, z kt贸rego mo偶e skorzysta膰 Klient. Nieskorzystanie z formularza, nie ma wp艂ywu na sk艂adan膮 reklamacj臋 i skuteczno艣膰 jej rozpatrzenia.
 2.       W przypadku braku odpowiedzi przez Sprzedawc臋 na zg艂oszenie reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamacj臋 uznaje si臋 za zasadn膮. Po up艂ywie wskazanego terminu Sprzedawca nie mo偶e odm贸wi膰 spe艂nienia 偶膮dania Konsumenta.
 3.     Reklamacje towar贸w zakupionych przez Konsument贸w spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej rozpatrywane s膮 zgodnie z przepisami danego kraju.

 

               Formularz reklamacyjny

Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅

 1.      Sprzedawca informuje, i偶 szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod nast臋puj膮cymi adresami internetowymi Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w:

      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

      http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

      http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

      https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 1.      Klient b臋d膮cy Konsumentem ma mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozwi膮zywania spor贸w, w tym:

a)     Klient b臋d膮cy Konsumentem ma prawo do zwr贸cenia si臋 z wnioskiemo rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej umowy sprzeda偶y do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego, o kt贸rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z p贸藕n. zm.), regulamin organizacji i dzia艂ania sta艂ych polubownych s膮d贸w konsumenckich okre艣la Rozporz膮dzenie Ministra Sprawiedliwo艣ci z dnia 25 wrze艣nia 2001 r. w sprawie okre艣lenia regulaminu organizacji i dzia艂ania sta艂ych polubownych s膮d贸w konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z p贸藕n.zm.),

b)    Klient b臋d膮cy Konsumentem mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮,

c)     Klient b臋d膮cy Konsumentem ma prawo do uzyskania bezp艂atnej pomocy w celu rozwi膮zania sporu zaistnia艂ego pomi臋dzy nim a sklepem. W tym celu mo偶e skorzysta膰  z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (np. Federacji Konsument贸w),

d)    Klient b臋d膮cy Konsumentem mo偶e skorzysta膰 z internetowej platformy do rozstrzygania spor贸w na szczeblu unijnym (platforma ODR), dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ta stanowi interaktywny i wieloj臋zyczny model rozwi膮zywania spor贸w.