POLITYKA PRYWATNO艢CI

SKLEPU INTERNETOWEGO

www.4lck.com

 

Szanowny Kliencie/U偶ytkowniku

Dbamy o Twoj膮 prywatno艣膰 i chcemy, 偶eby艣 podczas korzystania z naszych us艂ug czu艂 si臋 komfortowo i bezpiecznie, dlatego przygotowali艣my dokument, z kt贸rego uzyskasz szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Spis tre艣ci:

 1.       Wst臋p
 2.       Informacje og贸lne
 3.       Odbiorcy danych osobowych sklepu internetowego
 4.       Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynno艣ci przetwarzania danych osobowych
 5.       Prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮
 6.       Profilowanie
 7.       Mechanizm cookies, dane eksploatacyjne i analityka
 8.       Postanowienia ko艅cowe

 

搂 1

Wst臋p

 1.       Niniejsza polityka prywatno艣ci okre艣la zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych U偶ytkownik贸w i Klient贸w sklepu internetowego (w tym potencjalnych Klient贸w) korzystaj膮cych ze sklepu internetowego dost臋pnego pod adresem internetowym: www.4lck.com, zwanego dalej sklepem. Dokument opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, wskazuje podmioty, kt贸rym dane s膮 powierzane, a tak偶e zawiera informacje dotycz膮ce plik贸w cookies oraz narz臋dzi analitycznych stosowanych w ramach sklepu internetowego.
 2.       S艂owa i wyra偶enia, kt贸re zosta艂y u偶yte w definicjach  regulaminu a rozpoczynaj膮ce si臋 du偶膮 liter膮,  zosta艂y  zastosowane w niniejszym dokumencie i maj膮 znaczenie nadane im w regulaminie sklepu internetowego, kt贸ry jest dost臋pny na stronie internetowej sklepu.
 3.       Administratorem danych osobowych zbieranych za po艣rednictwem sklepu internetowego, w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO (tutajmo偶na zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 rozporz膮dzenia http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), jest 4LCK Sp. z o.o. z siedzib膮 w Majdanie (05-462) przy ulicy Krajobrazowej 8, wpisana do Krajowego Rejestru S膮dowego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego, pod numerem KRS: 0000572465, NIP: 5322053625, REGON: 362353152, kapita艂 zak艂adowy: 50 000,00 z艂, reprezentowana przez: Agnieszk臋 Kowalsk膮 - Prezesa Zarz膮du, zwana dalej Sprzedawc膮.
 4.     Dane osobowe U偶ytkownik贸w s膮 przetwarzane zgodnie z przepisami dotycz膮cymi ochrony danych osobowych oraz ustaw膮 z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z p贸藕n. zm.).
 5. Administrator danych osobowych o艣wiadcza, i偶 polityka prywatno艣ci pe艂ni rol臋 informacyjn膮, co oznacza, i偶 nie jest ona 藕r贸d艂em obowi膮zk贸w dla U偶ytkownik贸w i Klient贸w sklepu internetowego. Jej celem jest  okre艣lenie dzia艂a艅 podejmowanych przez Administratora oraz opis powi膮zanych ze sklepem internetowym us艂ug, narz臋dzi i funkcjonalno艣ci, z kt贸rych korzystaj膮 Klienci sklepu internetowego np. w celu rejestracji konta, z艂o偶enia zam贸wienia, skorzystania z formularza kontaktowego, zapisu na newsletter czy innych dzia艂a艅 podejmowanych w ramach sklepu internetowego.

 

搂 2

Informacje og贸lne

 1.       Administrator sklepu internetowego dok艂ada wszelkich stara艅 w celu ochrony prywatno艣ci U偶ytkownik贸w i Klient贸w sklepu internetowego oraz wszelkich danych i informacji, kt贸re zosta艂y od Nich pozyskane. Z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 dobiera i stosuje techniczne 艣rodki ochrony, zar贸wno programistyczne, jak i organizacyjne, tym samym zapewniaj膮c ca艂kowit膮 ochron臋 przed ich udost臋pnieniem, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawniona modyfikacj膮 czy przetwarzaniem z naruszeniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.
 2.       Administrator informuje, 偶e sklep internetowy stosuje  protok贸艂 transmisji, zapewniaj膮cy bezpiecze艅stwo przesy艂ania danych w Internecie, a mianowicie posiada  zainstalowany protok贸艂 SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegaj膮cy na kodowaniu danych przed ich wys艂aniem z przegl膮darki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysy艂ana z serwera do Klienta jest r贸wnie偶 kodowana, a po osi膮gni臋ciu celu dekodowana.
 3.       Dane zbierane przez Administratora przetwarzane s膮 zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad rzetelno艣ci i przejrzysto艣ci, gromadzone s膮 w minimalnym zakresie koniecznym dla wyszczeg贸lnionych cel贸w i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu niezgodnemu z tymi celami, adekwatne i poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz przechowywane w spos贸b umo偶liwiaj膮cy identyfikacj臋 os贸b, kt贸rych dane dotycz膮. Okres przechowywania danych uzale偶niony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania za艂o偶onego celu.
 4.       Administrator sklepu internetowego na zasadach okre艣lonych w regulaminie oraz w polityce prywatno艣ci posiada dost臋p do danych, mo偶e jednak powierzy膰 dane osobowe Klient贸w podmiotom zewn臋trznym, wsp贸艂pracuj膮cym z Administratorem. Takie powierzenie jest mo偶liwe wy艂膮cznie na podstawie stosownych um贸w powierzenia danych osobowych, zawartych pomi臋dzy Administratorem a podmiotem przetwarzaj膮cym. Umowy zawieraj膮 zapis okre艣laj膮cy zakres oraz warunki przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji us艂ug. Administrator o艣wiadcza, 偶e wsp贸艂pracuje tylko z podmiotami, kt贸re gwarantuj膮 ze swojej strony bezpiecze艅stwo proces贸w przetwarzania danych osobowych poprzez wdro偶enie zabezpiecze艅 odpowiadaj膮cych wymaganiom okre艣lonych w RODO.
 5.       Administrator ma prawo, a tak偶e ustawowy obowi膮zek do przekazania informacji dotycz膮cych Klient贸w sklepu internetowego organom w艂adzy publicznej np. w zwi膮zku z prowadzeniem post臋powa艅 o mo偶liwe naruszenia prawa lub podmiotom trzecim, kt贸re zg艂osz膮 takie 偶膮danie na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa polskiego.
 6.       Korzystanie z us艂ug oraz narz臋dzi udost臋pnionych w ramach sklepu internetowego, a tak偶e podanie danych osobowych przez U偶ytkownika jest dobrowolne. Ich podanie mo偶e by膰 jednak konieczne do zawarcia i zrealizowania umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ugi elektronicznej w sklepie internetowym, tym samym ich brak uniemo偶liwi zawarcie takiej umowy. Zakres danych koniecznych do zawarcia umowy wskazany jest na stronie sklepu internetowego oraz w regulaminie sklepu internetowego.
 7.       Klient korzystaj膮cy z us艂ug i narz臋dzi udost臋pnionych w ramach sklepu internetowego potwierdza, 偶e zapozna艂 si臋 z postanowieniami niniejszej polityki prywatno艣ci oraz regulaminu sklepu internetowego, jednocze艣nie wyra偶aj膮c zgod臋 (je艣li zachodzi taka potrzeba) na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z tymi postanowieniami poprzez zaznaczenie odpowiednich checkbox贸w zamieszczonych na stronie sklepu internetowego (tre艣ci checkbox贸w okre艣laj膮 cel w jakim b臋d膮 wykorzystywane podane dane osobowe).

 

搂 3

Odbiorcy danych osobowych sklepu internetowego

 1.       W celu zapewnienia prawid艂owego dzia艂ania sklepu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych um贸w sprzeda偶y Administrator korzysta z us艂ug podmiot贸w zewn臋trznych. Administrator przekazuje dane wy艂膮cznie wtedy, gdy jest to niezb臋dne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie  koniecznym do jego zrealizowania.
 2.       Przyk艂adowymi odbiorcami danych osobowych Klient贸w sklepu internetowego mog膮 by膰:
   •            przewo藕nicy, po艣rednicy - w sytuacji, gdy  Klient dokonuj膮cy zakupu w sklepie internetowym wybiera spos贸b dostawy przesy艂k膮 kuriersk膮,
   •            podmioty obs艂uguj膮ce p艂atno艣ci elektroniczne lub kart膮 p艂atnicz膮 - Administrator powierza dane osobowe Klienta podmiotowi obs艂uguj膮cemu dan膮 p艂atno艣膰 w zakresie niezb臋dnym do realizacji us艂ugi,
   •            dostawcy us艂ug wspomagaj膮cych prac臋 Administratora sklepu internetowego np. dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, poczty elektronicznej, hostingodawcy,
   •            podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi ksi臋gowe.
 1.     Odbiorcy danych (podmioty zewn臋trzne) przetwarzaj膮 dane osobowe na podstawie podpisanych z Administratorem sklepu internetowego stosownych um贸w powierzenia. Podmioty te gromadz膮, przetwarzaj膮, przechowuj膮 dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami prywatno艣ci.
 2.    Przetwarzanie danych osobowych Us艂ugobiorc贸w i Klient贸w sklepu internetowego 鈥4LCK鈥 Administrator powierza nast臋puj膮cym podmiotom:

a)      H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Pozna艅, KRS: 0000612359, NIP: 7822622168, REGON: 364261632 鈥 w celu przechowywania danych na serwerze, na kt贸rym zainstalowany jest sklep internetowy,

b)      Dobrzy Ksi臋gowi Sp. z o.o., ul. Wa艂brzyska 11/252, 02-739 Warszawa, KRS: 0000320436, NIP:1080006470, REGON: 141684880 鈥 w celu prowadzenia ksi臋gowo艣ci w formie elektronicznej oraz w celu prowadzenia ksi臋gowo艣ci dzia艂alno艣ci gospodarczej w艂a艣ciciela sklepu internetowego,

c)      Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpa艅skich 8, 00-940 Warszawa, KRS: 0000334972, NIP: 5250007313, REGON: 010684960 - w celu dostawy towaru do Klienta,

d)      RUCH S.A., ul. Ch艂odna 52, 00-872 Warszawa, KRS: 0000020446, NIP: 5260250475, REGON: 011063584, NIP: 5260250475 - w celu dostawy towaru do Klienta,

e)      PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Pozna艅, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444鈥 w celu umo偶liwienia dokonania p艂atno艣ci elektronicznych oraz  p艂atno艣ci za pomoc膮 karty p艂atniczej za zam贸wiony towar lub  celu realizowania p艂atno艣ci internetowych Sprzedawcy,

f)       PayPal Polska sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, NIP: 5252406419, KRS: 0000289372, REGON: 141108225- w celu umo偶liwienia dokonania p艂atno艣ci elektronicznych oraz  p艂atno艣ci za pomoc膮 karty p艂atniczej za zam贸wiony towar lub  celu realizowania p艂atno艣ci internetowych Sprzedawcy.

g)      Krajowy Integrator P艂atno艣ci S.A., ul. 艢w. Marcin 73/6, 61-808 Pozna艅, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.

 

搂 4

Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynno艣ci przetwarzania

 1.       Administrator pozyskuje informacje o U偶ytkownikach m.in. poprzez gromadzenie log贸w serwera, adres贸w IP, parametr贸w oprogramowania i sprz臋tu, przegl膮dane strony, numer identyfikacyjny urz膮dzenia mobilnego oraz inne dane dotycz膮ce urz膮dze艅 i korzystania z system贸w. Gromadzenie powy偶szych informacji b臋dzie mia艂o miejsce w  zwi膮zku z korzystaniem ze sklepu internetowego.  Dane te nie s膮 wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji U偶ytkownika/Klienta.
 2.       Od Klient贸w mog膮 by膰 tak偶e gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odno艣nikach lub innych czynno艣ciach podejmowanych w sklepie internetowym, aby u艂atwi膰 korzystanie z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 oraz w celu poprawy funkcjonalno艣ci tych us艂ug.
 3.       Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomo艣ci przesy艂anych poprzez wewn臋trzny system wiadomo艣ci, w szczeg贸lno艣ci je艣li maj膮 charakter spamu, zawieraj膮 niedozwolone tre艣ci lub w inny spos贸b zagra偶aj膮 bezpiecze艅stwu U偶ytkownik贸w sklepu internetowego.
 4.       W ramach prowadzonego sklepu internetowego Administrator przetwarza dane osobowe Klient贸w w nast臋puj膮cych celach:
   •            podj臋cia dzia艂a艅 przed zawarciem umowy na 偶膮danie Klienta; zagwarantowanie pe艂nej obs艂ugi U偶ytkownika sklepu w tym zak艂adania i zarz膮dzania kontem/kontami, kontaktowania si臋 z U偶ytkownikami w odpowiedzi na zapytania przes艂ane przez formularz kontaktowy, si臋 z U偶ytkownikami za po艣rednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na przes艂ane zapytania,
   •            艣wiadczenia us艂ug niewymagaj膮cych za艂o偶enia konta i zakupu towaru, tj. przegl膮dania stron www sklepu internetowego, obs艂ugi wyszukiwarki towar贸w, monitorowania aktywno艣ci wszystkich oraz konkretnych U偶ytkownik贸w,
   •            dostosowywania oferty i do艣wiadcze艅 U偶ytkownika,
   •            wykonania umowy sprzeda偶y lub umowy dotycz膮cej 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮,
   •            prowadzenia statystyk korzystania z poszczeg贸lnych funkcjonalno艣ci dost臋pnych w sklepie internetowym, u艂atwienia korzystania ze sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpiecze艅stwa informatycznego sklepu internetowego,
   •            ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszcze艅 oraz obrony przed roszczeniami w post臋powaniu s膮dowym i innymi organami egzekucyjnymi,
   •            rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosk贸w oraz odpowiedzi na pytania,
   •            marketingu bezpo艣redniego produkt贸w i us艂ug,
   •            wysy艂ki newsletter,
   •            organizacji konkurs贸w i program贸w lojalno艣ciowych,
   •            przeprowadzania bada艅 i analiz w celu poprawy dost臋pnych us艂ug.
 1.       Administrator informuje, 偶e zbiera, przetwarza i przechowuje nast臋puj膮ce dane Klient贸w: imi臋 i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu kontaktowego w celu kontaktu Kuriera i dostarczenia zam贸wionego towaru, adres dostawy towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia dzia艂alno艣ci/siedziby (je偶eli jest inny ni偶 adres dostawy). W przypadku Us艂ugobiorc贸w lub Klient贸w nie b臋d膮cych Konsumentami Administrator mo偶e przetwarza膰 dodatkowo takie dane jak: nazw臋 Firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Us艂ugobiorcy lub Klienta.
 2.       Dane osobowe, kt贸re s膮 gromadzone w celach wskazanych w polityce prywatno艣ci b臋d膮 przechowywane przez okres realizacji us艂ug (w tym us艂ug elektronicznych i wysy艂ki towar贸w) 艣wiadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikaj膮cy z termin贸w przedawnienia roszcze艅, przepis贸w prawa podatkowego, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie.

 

KONTAKT Z KLIENTEM

 1.       Podstaw膮 przetwarzania danych w zwi膮zku z obs艂ug膮 Klienta, kt贸ra obejmuje kontakt z Klientem w celu udzielenia odpowiedzi na przes艂ane zapytanie za po艣rednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda na przetwarzanie. Je艣li  po kontakcie zostanie zawarta umowa, dane b臋d膮 przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania po ewentualnym zako艅czeniu kontaktu b臋dzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przysz艂o艣ci (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).

REJESTRACJA KONTA

 1.       Dane U偶ytkownika, kt贸ry zak艂adaj膮c konto dokona rejestracji w sklepie internetowym, b臋d膮  gromadzone na podstawie zgody na przetwarzanie (art.6 ust. 1 lit. a RODO). Gdy U偶ytkownik zdecyduje si臋 na zawarcie umowy dane b臋d膮 przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dodatkowo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO- przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez administratora.
 2.       Do za艂o偶enia konta dochodzi przez wype艂nienie formularza rejestracyjnego oraz podanie podstawowych danych osobowych tj. adresu e-mail itp., a tak偶e has艂a sk艂adaj膮cego si臋 ze zgodnym ze wskaz贸wkami rodzajem znak贸w oraz ich ilo艣ci膮. Za艂o偶enie konta jest bezp艂atne oraz wymaga wyra偶enia zgody na podanie danych przez U偶ytkownika oraz potwierdzenia zapoznania si臋 z polityk膮 prywatno艣ci sklepu.

 

REALIZACJA ZAM脫WIENIA

10.     Sk艂adaj膮c zam贸wienie w sklepie internetowym Klient podaje dane osobowe, kt贸re s膮  wykorzystywane w celu wykonania umowy czyli w zwi膮zku z realizacj膮 zam贸wienia (art.6 ust. 1 lit b RODO), wystawienia faktury i wykonania innych czynno艣ci zwi膮zanych z przepisami prawa podatkowego  (art. 6 ust. 1 lit. c). W celach archiwalnych i statystycznych dane b臋d膮 przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO).

11. Podstaw膮 przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅 jakie mo偶e podnosi膰 Administrator lub jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

12. Dane o zam贸wieniach b臋d膮 przetwarzane przez czas niezb臋dny do realizacji zam贸wienia, a nast臋pnie do czasu up艂ywu terminu przedawnienia roszcze艅 z tytu艂u zawartej umowy. Ponadto, po up艂ywie tego terminu, dane nadal mog膮 by膰 przetwarzane w celach statystycznych.

 

NEWSLETTER

13. W ramach funkcjonalno艣ci na stronie sklepu internetowego dost臋pna jest us艂uga newsletter. Dane przekazane w zwi膮zku z zapisem na newsletter wykorzystywane s膮 wy艂膮cznie do wysy艂ki newslettera, na podstawie wyra偶onej zgody (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania po ewentualnym zako艅czeniu kontaktu i wysy艂ki newslettera b臋dzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przysz艂o艣ci (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).

14. Dobrowolnie udzielona zgoda na przesy艂anie newslettera lub informacji handlowej mo偶e by膰 w ka偶dej chwili cofni臋ta na wniosek Klienta/U偶ytkownika, kt贸ry zostanie przes艂any za po艣rednictwem poczty elektronicznej. Administrator, po otrzymaniu takiego wniosku niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie do 48 godzin od momentu otrzymania informacji o cofni臋ciu zgody, usuwa dane Klienta/U偶ytkownika z bazy kontakt贸w, s艂u偶膮cej do przekazywania informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮.

15. W ramach us艂ugi newsletter w ka偶dej chwili mo偶na sprostowa膰 swoje dane zapisane w bazie, za偶膮da膰 ich usuni臋cia, rezygnuj膮c z otrzymywania newslettera a tak偶e skorzysta膰 z prawa do przenoszenia danych o kt贸rym mowa w art. 20 RODO.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

16. W ramach funkcjonalno艣ci sklepu internetowego, Administrator zapewnia mo偶liwo艣膰 skontaktowania si臋 z nim przy wykorzystaniu interaktywnego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezb臋dnych do skontaktowania si臋 z U偶ytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. U偶ytkownik mo偶e poda膰 tak偶e inne dane, w celu u艂atwienia kontaktu lub zlecenia us艂ugi. Podanie danych oznaczonych jako obowi膮zkowe jest wymagane w celu obs艂ugi zapytania lub/i przyj臋cia zlecenia, a ich niepodanie mo偶e skutkowa膰 brakiem mo偶liwo艣ci jego obs艂ugi. Podanie pozosta艂ych danych jest dobrowolne.

17. Podstaw膮 przetwarzania danych w zwi膮zku z korzystaniem z formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie.

18. W celu identyfikacji nadawcy oraz obs艂ugi jego zapytania przes艂anego przez udost臋pniony formularz 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest niezb臋dno艣膰 przetwarzania do wykonania umowy o 艣wiadczenie us艂ugi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

19. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania po ewentualnym zako艅czeniu kontaktu b臋dzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przysz艂o艣ci (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).

 

FANPAGE

20. Sprzedawca udost臋pnia U偶ytkownikom za po艣rednictwem platformy Facebook sw贸j fanpage, kt贸rego administratorem jest on sam lub osoba wyznaczona (upowa偶niona) do pe艂nienia tej funkcji. Za po艣rednictwem fanpage鈥檃 U偶ytkownik mo偶e dodawa膰 komentarze, posty jako go艣膰, korzysta膰 z funkcji 鈥濴ubi臋 to鈥 czy 鈥濽dost臋pnij鈥.

21. Za po艣rednictwem fanpage鈥檃 U偶ytkownik mo偶e zosta膰 przekierowany na stron臋 sklepu Sprzedawcy i dokona膰 zakupu.

22. Podstaw膮 przetwarzania danych w ramach funkcjonowania fanpage鈥檃, a koniecznych do zarz膮dzania nim oraz w celach statystycznych, polegaj膮cych mi臋dzy innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies, jest usprawiedliwiony interes administratora stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

23. Podstaw膮 przetwarzania danych osobowych w zwi膮zku z zamieszczaniem komentarzy jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

24. W ramach fanpage Klient/U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili przesta膰 go obserwowa膰. Zaprzestanie obserwacji powoduje, i偶 nie b臋d膮 ju偶 wy艣wietlane tre艣ci pochodz膮ce od Administratora zwi膮zane z prowadzonym fanpage.

25. Administrator informuje, i偶 przetwarza nast臋puj膮ce dane osobowe: imi臋, nazwisko, informacje og贸lne, kt贸re zamieszczone zosta艂y przez U偶ytkownika/Klienta na swoim profilu na portalu spo艂eczno艣ciowym Facebook.

26. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez okres prowadzenie fanpage鈥檃 lub do momentu wycofania zgody.

27. Administrator informuje, 偶e dane osobowe gromadzone w ramach prowadzonego fanpage鈥檃, mog膮 by膰 przekazywane do Stan贸w Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie umieszczonej na ameryka艅skim serwerze. Facebook, Inc.  to podmiot maj膮cy siedzib臋 zar贸wno w pa艅stwie trzecim - w Stanach Zjednoczonych, jak i w Irlandii, kt贸ry przyst膮pi艂 do programu Privacy Shield i w ten spos贸b gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

 

GOOGLE ADS

28. Administrator informuje, i偶 korzystaj膮c z us艂ug Google Ads promuje stron臋 sklepu internetowego w wynikach wyszukiwania oraz na stronach os贸b trzecich. W spos贸b automatyczny, podczas odwiedzin strony sklepu w urz膮dzeniu ka偶dego Odwiedzaj膮cego pozostawiany jest tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, kt贸ry za pomoc膮 pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie przegl膮danych przez  Odwiedzaj膮cego stron umo偶liwia wy艣wietlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

29. Us艂uga Google Ads dostarczana jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, kt贸ry przyst膮pi艂 do programu Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.

                              

搂 5

Prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮

RODO nadaje Klientom/ U偶ytkownikom przedmiotowe uprawnienia, ich wykaz zamieszczono poni偶ej. Przys艂uguj膮 one bez podania przyczyny, nie s膮  jednak bezwzgl臋dne i nie b臋d膮 przys艂ugiwa膰 w stosunku do wszystkich czynno艣ci dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy Klient/ U偶ytkownik  b臋dzie chcia艂 zrealizowa膰 kt贸re艣 z przys艂uguj膮cych mu praw, mo偶e w dowolnym momencie  przes艂a膰 o艣wiadczenie woli na adres e-mail sklepu internetowego lub adres siedziby Administratora.

I. Prawo dost臋pu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODO.

Klient/ U偶ytkownik w ka偶dym czasie mo偶e  zg艂osi膰 si臋 do Administratora  w celu potwierdzenia, czy jego dane s膮 przetwarzane, a  je艣li ma to miejsce Klient ma prawo:

   •   do uzyskania dost臋pu do danych osobowych,
   •   do otrzymania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorc贸w tych danych,planowanym okresie przechowywania danych Klienta/U偶ytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy okre艣lenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest mo偶liwe), o prawach jakie przys艂uguj膮 Klientowi/U偶ytkownikowi  na mocy RODO (gdy okre艣lenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest mo偶liwe), o prawach przys艂uguj膮cych Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o 藕r贸dle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w zwi膮zku z przekazaniem tych danych poza Uni臋 Europejsk膮,
   •    do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

II. Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODO.

Klient/U偶ytkownik ma prawo 偶膮dania od Administratora niezw艂ocznego sprostowania jego danych osobowych, kt贸re s膮 nieprawid艂owe. Ma r贸wnie偶 prawo do 偶膮dania uzupe艂nienia swoich danych osobowych. Aby sprostowa膰 lub uzupe艂ni膰 swoje dane osobowe prosimy o przes艂anie informacji na adres poczty elektronicznej sklepu internetowego.

III.   Prawo do usuni臋cia danych (鈥瀙rawo do bycia zapomnianym鈥) 鈥 realizowane na podstawie art. 17 RODO.

a) Klient/ U偶ytkownik mo偶e wyst膮pi膰 z 偶膮daniem do Administratora o usuni臋cie wszystkich lub niekt贸rych jego danych,

b) Klient/ U偶ytkownik ma prawo 偶膮dania usuni臋cia jego danych osobowych, gdy:

   •            dane osobowe nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane lub w kt贸rych by艂y przetwarzane,
   •            wycofa艂 okre艣lon膮 zgod臋, w zakresie w jakim dane osobowe by艂y przetwarzane w oparciu o zgod臋 Klienta/U偶ytkownika,
   •            wni贸s艂 sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych,
   •            dane osobowe by艂y przetwarzane niezgodnie z prawem,
   •            dane osobowe musz膮 zosta膰 usuni臋te w celu wywi膮zania si臋 z obowi膮zku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie pa艅stwa cz艂onkowskiego, kt贸remu podlega Administrator
   •            dane osobowe zosta艂y zebrane w zwi膮zku z oferowaniem us艂ug spo艂ecze艅stwa informacyjnego,

c) pomimo zg艂oszenia przez Klienta/U偶ytkownika 偶膮dania usuni臋cia danych osobowych w zwi膮zku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator mo偶e zachowa膰 pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezb臋dne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅, jak r贸wnie偶 do wywi膮zania si臋 z prawnego obowi膮zku wymagaj膮cego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa pa艅stwa cz艂onkowskiego, kt贸remu podlega Administrator,

d) usuni臋cie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora mo偶e skutkowa膰 brakiem mo偶liwo艣ci realizacji us艂ug 艣wiadczonych za po艣rednictwem sklepu internetowego lub ograniczeniem mo偶liwo艣ci korzystania z funkcjonalno艣ci sklepu internetowego.

IV.  Wyra偶enie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofni臋cia zgody realizowane na podstawie art. 7. ust. 3 RODO

a) Klient/ U偶ytkownik akceptuj膮c o艣wiadczenia umieszczone przez Administratora w interaktywnych formularz dost臋pnych na stronie sklepu internetowego, wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych w okre艣lonych celach,

b) Klient /U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 wyra偶enia zgody na przetwarzanie jego danych w dodatkowych celach poprzez zaakceptowanie o艣wiadcze艅 nieobowi膮zkowych zaproponowanych w formularzach dost臋pnych na stronie sklepu internetowego,

c) Klient ma prawo do cofni臋cia ka偶dej zgody, jak膮 udzieli艂 Administratorowi, cofni臋cie zgody b臋dzie mia艂o skutek od momentu wycofania zgody,

d) cofni臋cie zgody nie spowoduje 偶adnych negatywnych konsekwencji dla Klienta, mo偶e jednak uniemo偶liwi膰 dalsze korzystanie z us艂ug lub funkcjonalno艣ci, kt贸re zgodnie z prawem Administrator mo偶e 艣wiadczy膰 jednie za zgod膮,

e) cofni臋cie zgody nie wp艂ywa na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jego cofni臋ciem.

V.    Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  realizowane na podstawie art. 21 RODO

a) Klient/ U偶ytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw z przyczyn zwi膮zanych z jego szczeg贸ln膮 sytuacj膮 wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, je偶eli Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,

b) przes艂ana przez Klienta/ U偶ytkownika w formie wiadomo艣ci e-mail rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych dotycz膮cych produkt贸w i us艂ug oznacza sprzeciw Klienta/U偶ytkownika na przetwarzanie jego danych, w tym profilowania tych celach,

c) je艣li Administrator nie b臋dzie mia艂 innej podstawy prawnej zezwalaj膮cej na przetwarzanie danych Klienta/ U偶ytkownika, a wniesiony sprzeciw oka偶e si臋 zasadny, dane osobowe, wobec kt贸rych zosta艂 wniesiony sprzeciw, zostan膮 usuni臋te.

VI.   Prawo do zg艂oszenia 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych realizowane na podstawie art. 18 RODO

Klient/ U偶ytkownik ma prawo do 偶膮dania ograniczenia swoich danych osobowych, gdy:

a)      kwestionuje prawid艂owo艣膰 swoich danych osobowych - Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalaj膮cy sprawdzi膰 prawid艂owo艣膰 tych danych,

b)      przetwarzanie  danych osobowych Klienta/ U偶ytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usuni臋cia danych osobowych Klient/ U偶ytkownik 偶膮da ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

c)      dane osobowe Klienta/ U偶ytkownika przesta艂y by膰 potrzebne do cel贸w przetwarzania, ale s膮 one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅 Klienta/ U偶ytkownika,

d)      gdy Klient/ U偶ytkownik zg艂osi艂 sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych 鈥 w贸wczas ograniczenie przetwarzania nast臋puje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych s膮 nadrz臋dne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie Klienta/ U偶ytkownika.

VII. Prawo do 偶膮dania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Klient/ U偶ytkownik ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego oraz do przes艂ania ich innemu Administratorowi danych osobowych.

Klient/ U偶ytkownik ma prawo r贸wnie偶 za偶膮da膰, aby to Administrator danych osobowych przes艂a艂 bezpo艣rednio dane osobowe Klienta/ U偶ytkownika  innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie mo偶liwe).

VIII. Klientowi przys艂uguje r贸wnie偶 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

搂 6

Profilowanie

1. Administrator w ramach prowadzenia sklepu internetowego mo偶e korzysta膰 z profilowania do cel贸w zwi膮zanych z marketingiem bezpo艣rednim czyli np. przes艂ania danej Osobie kodu rabatowego lub przyznania rabatu, wy艣wietlenia konkretnej reklamy w oparciu o Jego wcze艣niejsz膮 aktywno艣膰 na stronie sklepu, przes艂ania propozycji produktu, kt贸ry mo偶e odpowiada膰 preferencjom lub zainteresowaniom danej Osoby.

2. Mimo stosowania przez Administratora profilowania to jednak ostateczn膮, swobodn膮 decyzj臋 dotycz膮c膮 np. skorzystania z zaproponowanego rabatu i dokonania zakupu w danym sklepie internetowym podejmuje dana Osoba.

3. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo do tego, by nie podlega膰 decyzji, kt贸ra opiera si臋 wy艂膮cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywo艂uje wobec tej Osoby skutki prawne lub w podobny spos贸b na ni膮 wp艂ywa.

 

搂 7

Polityka cookies, dane eksploatacyjne i analityka

1.    Sklep internetowy u偶ywa niewielkich plik贸w zwanych cookies (ciasteczka), s膮 one zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownik贸w i Klient贸w sklepu, je艣li przegl膮darka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 domeny z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na Urz膮dzeniu oraz przypisan膮 warto艣膰.

2.   Cookies stosowane s膮 w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony sklepu, w celu gromadzenia danych statystycznych, kt贸re pozwalaj膮 identyfikowa膰 spos贸b korzystania U偶ytkownik贸w ze strony sklepu internetowego, co umo偶liwia ulepszanie struktury sklepu internetowego. S膮 one r贸wnie偶 niezb臋dne do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez Niego sklepu internetowego.

3. Administrator wykorzystuje dwa typy plik贸w cookies:

a) cookies sesyjne (tymczasowe): s膮 przechowywane na urz膮dzeniu ko艅cowym Klienta i pozostaj膮 tam do momentu zako艅czenia sesji danej przegl膮darki. Zapisane informacje s膮 w贸wczas trwale usuwane z pami臋ci urz膮dzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 偶adnych informacji poufnych z urz膮dzenia Klienta,

b) cookies trwa艂e: s膮 przechowywane na urz膮dzeniu Klienta i pozostaj膮 tam do momentu ich skasowania. Zako艅czenie sesji danej przegl膮darki lub wy艂膮czenie urz膮dzenia nie powoduje ich usuni臋cia z urz膮dzenia Klienta. Mechanizm cookies trwa艂ych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 偶adnych informacji poufnych z urz膮dzenia Klienta.

4.    Administrator us艂ugi wykorzystuje cookies zewn臋trzne w celu:

       a) zbierania og贸lnych i anonimowych danych statycznych za po艣rednictwem narz臋dzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzib膮 w Stanach Zjednoczonych).

5.    Administrator stosuje kod 艣ledzenia Google Analitycs  w celu analizy statystyk strony internetowej sklepu internetowego oraz zarz膮dzania reklamami Ads. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce Google Analytics znajduj膮 si臋 na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

6.    Klient w dowolnym momencie, wykorzystuj膮c przegl膮dark臋 internetow膮, z kt贸rej korzysta, mo偶e zmieni膰 ustawienia dotycz膮ce plik贸w cookies, w tym mo偶e zablokowa膰 mo偶liwo艣膰 gromadzenia plik贸w cookies. Takie dzia艂anie mo偶e utrudni膰 lub uniemo偶liwi膰 korzystanie z us艂ug i narz臋dzi sklepu internetowego, w tym uniemo偶liwi膰 z艂o偶enie zam贸wienia.

7.    Je艣li Klient podejmie decyzj臋, i偶 nie zgadza si臋 na wykorzystywanie pik贸w cookies w opisanych powy偶ej celach, w ka偶dej chwili mo偶e usun膮膰 je r臋cznie. Szczeg贸艂owa instrukcja post臋powania i informacje dotycz膮ce cookies zawarte s膮 w menu pomocy przegl膮darki internetowej, z kt贸rej aktualnie korzysta Klient. Przyk艂adowe przegl膮darki internetowe obs艂uguj膮ce wspomniane pliki cookies to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,Opera, Safari, Microsoft Edge.

8.    Niekt贸re podmioty zewn臋trzne dzia艂aj膮ce w ramach sklepu internetowego umo偶liwiaj膮 U偶ytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazuj膮cych na aktywno艣ci Klienta. Wi臋cej informacji na ten temat i mo偶liwo艣膰 dokonania wyboru znajduje si臋 na przyk艂ad na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com. Udost臋pnianie Google Analytics informacji o aktywno艣ci na stronie sklepu internetowego mo偶na zablokowa膰 za pomoc膮 udost臋pnianego przez firm臋 Google Inc. dodatku do przegl膮darki dost臋pnego tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

搂 8

Postanowienia ko艅cowe

1.    Niniejsza polityka prywatno艣ci zawiera odno艣niki do innych stron internetowych, zaleca si臋 zapoznanie z politykami prywatno艣ci i regulaminami tych stron.

2.    Powy偶sza polityka prywatno艣ci odnosi si臋 tylko do sklepu internetowego Administratora.

3.    Istnieje mo偶liwo艣膰 rozszerzenia oferty sklepu internetowego, co tym samym stwarza mo偶liwo艣膰 zmiany tre艣ci polityki prywatno艣ci, o czym b臋d膮 Pa艅stwo poinformowani stosownym komunikatem na stronie sklepu.

4.    W razie dodatkowych pyta艅 dotycz膮cych polityki prywatno艣ci sklepu internetowego, prosimy o wiadomo艣膰 na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej [email protected].