Miejscowość, data

………………………………

 

                                                                                                                                                                                    Adresat:

                                                                                                                                                                               4 LCK Sp. z O. O.

                                                                                                                                                                               pl. Konstytucji 6/71

                                                                                                                                                                               00-550 Warszawa

                                                                                                                         

 

 

Dane Klienta: (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu)*: ………………………………………………………………………………………………………….……………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Niniejszym oświadczam, iż wykorzystując moje uprawnienia, z zachowaniem 14-dniowego terminu, odstępuję od zawartej w dniu** ..................................... umowy dotyczącej zakupu/ dostawy rzeczy/ o dzieło polegającej na wykonaniu rzeczy/ o świadczenie Usługi*** (opis towaru/ numer zamówienia/ numer faktury, przyczyna odstąpienia)* ......................................................................................................,

…………………………………………………………………………………………………………………………….………….doręczonej mi w dniu ................................................**

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                …………………………………………

                                                                                                                                                                       Data i podpis

                                                                                                                                            (jeżeli oświadczenie jest składane w formie pisemnej)

 

*Klient jest zobowiązany do podania adresu, pozostałe dane do uzupełnienia opcjonalnie

** Należy wskazać jedną z dat: zakupu lub doręczenia

*** Skreślić niewłaściwe