REGULAMIN PROMOCJI SKLEPU www.4lck.com

 

 1.     Organizatorem Promocji jest 4lck Sp贸艂ka z o.o. z siedzib膮 w Majdanie (05-462), przy ulicy Krajobrazowej 8, wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000572465, NIP 5322053625, REGON 362353152.
 2.     Regulamin stanowi podstaw臋 organizacji Promocji oraz okre艣la prawa i obowi膮zki jego Uczestnik贸w.
 3.     Promocja jest organizowana na stronie Sklepu www.4lck.com.
 4.     Uczestnik 鈥 osoba bior膮ca udzia艂 w promocji organizowanej na stronie www.4lck.com.
 5.     Promocja jest skierowana do klient贸w sklepu internetowego 4lck 鈥 dalej 鈥濻klep鈥.
 6.     Uczestnictwo w Promocji jest nieodp艂atne.
 7.     Uczestnikami Promocji mog膮 by膰 osoby fizyczne posiadaj膮ce pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, kt贸rym ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮.
 8.     Uczestnik mo偶e bra膰 udzia艂 w Promocji wielokrotnie.
 9.     Promocja dotyczy produkt贸w oferowanych na stronie www.4lck.com.
 10. Uczestnicy, kt贸rzy z艂o偶膮 zam贸wienie w trakcie trwania Promocji, zamawiaj膮c jednocze艣nie dowolne 5 par skarpet, otrzymaj膮 rabat od sumarycznej ceny wybranych skarpet w wysoko艣ci ceny najta艅szego z wybranych produkt贸w. Warunkiem skorzystania z tego rabatu jest zaznaczenie pola 鈥濳upony鈥 w trakcie procesu zakupowego.
 11. Uczestnicy, kt贸rzy z艂o偶膮 zam贸wienie w trakcie trwania Promocji, zamawiaj膮c jednocze艣nie dowolne 3 pary skarpet, otrzymaj膮 rabat od sumarycznej ceny wybranych skarpet w wysoko艣ci ceny najta艅szego kosztu dostawy produkt贸w.
 12. Forma p艂atno艣ci za zam贸wienie jest analogiczna do zwyk艂ych zam贸wie艅 i zosta艂a okre艣lona w Regulaminie Sklepu.
 13. Przyst膮pienie do Promocji jest r贸wnoznaczne z akceptacj膮 przez Uczestnika Regulaminu Promocji w ca艂o艣ci.
 14. Uczestnik zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania zasad okre艣lonych w Regulaminie Promocji.
 15. Reklamacje dotycz膮ce spraw zwi膮zanych z Promocj膮 nale偶y sk艂ada膰:
 16.     pisemnie na adres: 4lck Sp z o.o., ul. Krajobrazowa 8, 05-462, Majdan;
 17.     w formie elektronicznej za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 18. Reklamacje b臋dzie rozpatrywa膰 Organizator w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. Odpowied藕 w sprawie reklamacji zostanie przes艂ana na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany w pi艣mie zawieraj膮cym reklamacj臋.
 19. Uczestnik ma prawo do zwrotu zakupionego towaru ze Sklepu w ramach niniejszej Promocji, w ci膮gu 30 dni od dnia zakupu, natomiast zwrot musi dotyczy膰 wszystkich zakupionych towar贸w tj. odpowiednio 5 par lub 3 pary skarpet.
 20. Zwrot kwoty nale偶nej Uczestnikowi zostanie dokonany w formie, w jakiej Uczestnik zap艂aci艂 za towar.
 21. Kwota nale偶na Uczestnikowi to kwota, kt贸r膮 Uczestnik faktycznie zap艂aci艂 za towary zakupione w Sklepie.
 22. Dane osobowe Uczestnik贸w Promocji b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celach zwi膮zanych z przeprowadzeniem Promocji.
 23. Dane osobowe Uczestnik贸w b臋d膮 wykorzystywane zgodnie z warunkami okre艣lonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182).
 24. Administratorem danych osobowych jest 4lck Sp. z o.o. z siedzib膮 przy ul. Krajobrazowej 8, (05-462) Majdan, wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000572465, NIP: 5322053625, REGON: 362353152.
 25. Uczestnik ma prawo wgl膮du do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 26. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemo偶liwia udzia艂 w Promocji.
 27. Regulamin Promocji jest dost臋pny na stronie Sklepu.
 28. Promocja trwa od dnia 1 pa藕dziernika 2015 roku do odwo艂ania.
 29. Organizator zastrzega sobie prawo do zako艅czenia Promocji w dowolnym wybranym przez siebie momencie.
 30. Sklep nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zdarzenia, na kt贸re nie mia艂 wp艂ywu lub kt贸re powsta艂y bez jego winy.
 31. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji, zastosowanie maj膮 Regulamin Sklepu oraz przepisy prawa polskiego, a zw艂aszcza Kodeksu Cywilnego.