REGULAMIN PROMOCJI SKLEPU www.4lck.com

 

 1.     Organizatorem Promocji jest 4lck Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-550), przy placu Konstytucji 6/71, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000572465, NIP 5322053625, REGON 362353152.
 2.     Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
 3.     Promocja jest organizowana na stronie Sklepu www.4lck.com.
 4.     Uczestnik – osoba biorąca udział w promocji organizowanej na stronie www.4lck.com.
 5.     Promocja jest skierowana do klientów sklepu internetowego 4lck – dalej „Sklep”.
 6.     Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne.
 7.     Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 8.     Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie.
 9.     Promocja dotyczy produktów oferowanych na stronie www.4lck.com.
 10. Uczestnicy, którzy złożą zamówienie w trakcie trwania Promocji, zamawiając jednocześnie dowolne 5 par skarpet, otrzymają rabat od sumarycznej ceny wybranych skarpet w wysokości ceny najtańszego z wybranych produktów. Warunkiem skorzystania z tego rabatu jest zaznaczenie pola „Kupony” w trakcie procesu zakupowego.
 11. Uczestnicy, którzy złożą zamówienie w trakcie trwania Promocji, zamawiając jednocześnie dowolne 3 pary skarpet, otrzymają rabat od sumarycznej ceny wybranych skarpet w wysokości ceny najtańszego kosztu dostawy produktów.
 12. Forma płatności za zamówienie jest analogiczna do zwykłych zamówień i została określona w Regulaminie Sklepu.
 13. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Promocji w całości.
 14. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie Promocji.
 15. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać:
 16.     pisemnie na adres: 4lck Sp z o.o., pl. Konstytucji 6/71, 00-550, Warszawa;
 17.     w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 4lck@4lck.com.
 18. Reklamacje będzie rozpatrywać Organizator w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany w piśmie zawierającym reklamację.
 19. Uczestnik ma prawo do zwrotu zakupionego towaru ze Sklepu w ramach niniejszej Promocji, w ciągu 30 dni od dnia zakupu, natomiast zwrot musi dotyczyć wszystkich zakupionych towarów tj. odpowiednio 5 par lub 3 pary skarpet.
 20. Zwrot kwoty należnej Uczestnikowi zostanie dokonany w formie, w jakiej Uczestnik zapłacił za towar.
 21. Kwota należna Uczestnikowi to kwota, którą Uczestnik faktycznie zapłacił za towary zakupione w Sklepie.
 22. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji.
 23. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182).
 24. Administratorem danych osobowych jest 4lck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-550), przy placu Konstytucji 6/71, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000572465, NIP: 5322053625, REGON: 362353152.
 25. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 26. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji.
 27. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie Sklepu.
 28. Promocja trwa od dnia 1 października 2015 roku do odwołania.
 29. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym wybranym przez siebie momencie.
 30. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie miał wpływu lub które powstały bez jego winy.
 31. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji, zastosowanie mają Regulamin Sklepu oraz przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.