REGULAMIN SKLEPU

 

REGULAMIN SKLEPU www.4lck.com

 

SPIS TREŚCI:

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

 3. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 4. Sposoby i terminy płatności za produkt

 5. Koszt, sposoby i termin dostawy produktu

 6. Reklamacja produktu

 7. Prawo odstąpienia od umowy

 8. Prawo wymiany produktu

 9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 10. Postanowienia końcowe

   

1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Sklep dostępny pod adresem internetowym www.4lck.com prowadzony jest przez 4lck Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Krajobrazowej 8, w Majdanie (05-462), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000572465, NIP 5322053625, REGON 362353152,

  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (z wyjątkiem pkt. 9 niniejszego Regulaminu).

  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

  4. Definicje:

   1. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

   2. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.

   3. Formularz Zamówienia– Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

   4. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

   5. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2014 poz. 121).

   6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą.

   7. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

   8. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie.

   9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

   10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

   11. Sklep - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.4lck.com

   12. Sprzedawca, Usługodawca – 4lck Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Krajobrazowej 8, w Majdanie (05-462), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000572465, NIP 5322053625, REGON 362353152,

   13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

   14. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

   15. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

   16. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

   17. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

2.   USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

  1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

   1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Utworzenie Konta możliwe jest także podczas składania Zamówienia – w tym wypadku Konto zostaje utworzone wraz ze złożeniem Zamówienia.

    Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 4lck@4lck.com lub też pisemnie na adres: 4lck Sp. z o.o., ul. Krajobrazowa 8, 05-462 Majdan.

   2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Przejdź do realizacji zamówienia” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

   1. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola „Dodaj” oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

    Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 4lck@4lck.com lub też pisemnie na adres: 4lck Sp. z o.o., ul. Krajobrazowa 8, 05-462 Majdan.

  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

  2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  3. Tryb postępowania reklamacyjnego:

   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

    • pisemnie na adres: 4lck Sp. z o.o., ul. Krajobrazowa 8, 05-462 Majdan;

    • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 4lck@4lck.com;

   2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

   3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

  2. Produkty na stronie Sklepu są opatrzone cenami w walutach: polskim złotym (PLN), euro (EUR) oraz dolarach amerykańskich (USD) i zawierają podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

  3. Obowiązek uiszczenia opłat celnych leży po stronie Kupującego.

  4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie za pomocą Formularza Zamówień:

   • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

   • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Sprzedawcy.

 

4.   SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

   1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
    • Bank: mBank

    • KOD SWIFT : BREXPLPWWA1
    • Numer rachunku dla PLN: 96114010100000318146001001,

    • Numer rachunku dla Euro: PL69114010100000318146001002,

    • Numer rachunku dla USD: PL42114010100000318146001003,

    • Numer rachunku dla GBP: PL15114010100000318146001004.
   2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl albo PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl albo PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

    • PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

    • Paypal.com – spółka PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

  2. Termin płatności: w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

5.   KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 

  1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce „Płatności i dostarczanie” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

  2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

   • Przesyłka kurierska na terenie Polski - 9,90 PLN

   • Przesyłka pocztowa krajowa (list polecony priorytetowy, na terenie Polski) - 6,90 PLN

   • Przesyłka pocztowa zagraniczna (list polecony priorytetowy, poza Polską) - 18,50 PLN

   • Paczka w Ruchu (dostarczanie przesyłki do wybranego przez Klienta kiosku Ruchu w Polsce) - 6,50 PLN.

Przesyłki, o których mowa powyżej, mogą być realizowane przez różnych dostawców tych usług.

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi maksymalnie do 5 Dni Roboczych na terenie Europy i do 10 Dni Roboczych poza Europą, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć wskazanych terminów. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 

6.   REKLAMACJA PRODUKTU

 

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

  2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu w zakładce „Reklamacje i zwroty”.

  3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

   • Pisemnie na adres: 4lck Sp. z o.o., ul. Hoserów 13B, 02-995 Warszawa;

   • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 4lck@4lck.com;

  4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

  6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres 4lck Sp. z o.o., ul. Hoserów 13B, 02-995 Warszawa. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

  7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

   • Pisemnie na adres: 4lck Sp. z o.o., ul. Hoserów 13B, 02-995 Warszawa;

   • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 4lck@4lck.com;

  2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

   • Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

   • Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: 4lck Sp. z o.o., ul. Hoserów 13B, 02-995 Warszawa.

  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

   • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

   • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

   • W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

   • O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. PRAWO WYMIANY PRODUKTU

 

  1. Niezależnie od postanowień pkt. 6, 7 Regulaminu Klient ma możliwość wymiany Produktu na inny Produkt dostępny w Sklepie w terminie 14 dni, od dnia otrzymania przez Klienta Produktu, bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane na adres: 4lck Sp. z o.o., ul. Hoserów 13B, 02-995 Warszawa lub adres poczty elektronicznej: 4lck@4lck.com.

  2. Wymiana może zostać dokonana na inny Produkt o cechach określonych przez Klienta pod warunkiem jego dostępności w Sklepie. W wypadku różnicy w cenie pomiędzy Produktem wymienianym, a tym na który ma nastąpić wymiana, odpowiednio Klient będzie obowiązany do dopłaty różnicy albo Sprzedawca do jej zwrotu. Produkt wymieniany w tym trybie powinien być w stanie niezmienionym. Klient może odesłać produkt na adres: 4lck Sp. z o.o., ul. Hoserów 13B, 02-995 Warszawa.

  3. Koszt odesłania wymienianego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient. Koszt wysłania nowego Produktu do Klienta ponosi Sprzedawca. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wymienianego Produktu przez Sprzedawcę.

    

   POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

    

  4. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

  5. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

  6. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

  7. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  8. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  9. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

  10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

10.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim. Sklep dopuszcza możliwość zawarcia Umowy Sprzedaży również w języku angielskim.

  2. Zmiana Regulaminu:

   • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

   • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

   • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2013 poz. 1422); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

POLITYKA COOKIES

POLITYKA COOKIES SKLEPU www.4lck.com

 

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

    

  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

    

  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.4lck.com – 4lck Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Krajobrazowa 8, 05-462 Majdan.

    

  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

     

  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

    

  6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

   • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

   • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

   • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

   • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

    

  8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

    

  9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

REGULAMIN PROMOCJI

 

REGULAMIN PROMOCJI SKLEPU www.4lck.com

 

 1. Organizatorem Promocji jest 4lck Spółka z o.o. z siedzibą w Majdanie (05-462), przy ulicy Krajobrazowej 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000572465, NIP 5322053625, REGON 362353152.

 2. Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

 3. Promocja jest organizowana na stronie Sklepu www.4lck.com.

 4. Uczestnik – osoba biorąca udział w promocji organizowanej na stronie www.4lck.com.

 5. Promocja jest skierowana do klientów sklepu internetowego 4lck – dalej „Sklep”.

 6. Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne.

 7. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 8. Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie.

 9. Promocja dotyczy produktów oferowanych na stronie www.4lck.com.

 10. Uczestnicy, którzy złożą zamówienie w trakcie trwania Promocji, zamawiając jednocześnie dowolne 5 par skarpet, otrzymają rabat od sumarycznej ceny wybranych skarpet w wysokości ceny najtańszego z wybranych produktów.

 11. Uczestnik ma prawo do zwrotu zakupionego towaru ze Sklepu w ramach niniejszej Promocji, w ciągu 30 dni od dnia zakupu, natomiast zwrot musi dotyczyć wszystkich zakupionych towarów tj. 5 par skarpet.

 12. Uczestnicy, którzy złożą zamówienie w trakcie trwania Promocji, zamawiając jednocześnie dowolne 3 pary skarpet, otrzymają darmowy transport przesyłki/zamówienia, w formie listu poleconego priorytetowego.

 13. Promocji wymienionych w ustępach 10 i 12 powyżej nie można łączyć. Podczas procesu zakupowego, Uczestnik musi wybrać jedną z nich.
 14. Forma płatności za zamówienie jest analogiczna do zwykłych zamówień i została określona w Regulaminie Sklepu.

 15. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Promocji w całości.

 16. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie Promocji.

 17. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać:

  • pisemnie na adres: 4lck Sp z o.o., ul. Hoserów 13B, 02-995 Warszawa;

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 4lck@4lck.com.

 18. Reklamacje będzie rozpatrywać Organizator w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 19. Zwrot kwoty należnej Uczestnikowi zostanie dokonany w formie, w jakiej Uczestnik zapłacił za towar.

 20. Kwota należna Uczestnikowi to kwota, którą Uczestnik faktycznie zapłacił za towary zakupione w Sklepie.

 21. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji.

 22. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182).

 23. Administratorem danych osobowych jest 4lck Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krajobrazowej 8, (05-462) Majdan, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000572465, NIP: 5322053625, REGON: 362353152.

 24. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 25. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji.

 26. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie Sklepu.

 27. Promocja trwa od dnia 1 października 2015 roku do 31 września 2017 roku.

 28. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji.

 29. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie miał wpływu lub które powstały bez jego winy.

 30. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji, zastosowanie mają Regulamin Sklepu oraz przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.